Monialainen Metsähallitus

Metsähallitus on ainutlaatuinen yhdistelmä liiketoimintaa ja julkista hallintoa. Ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittaminen on Metsähallituksen ydintoimintaa, jota tehdään neljällä toisiaan tukevalla vastuualueella.

Liiketoiminta

Metsähallitus Metsätalous Oy – monikäyttömetsistä hyvinvointia ja uusiutuvaa raaka-ainetta

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hoitaa liiketoiminnan piirissä olevia PEFC-sertifioituja valtion monikäyttömetsiä kestävästi.

PefcMetsähallitus Metsätalous Oy myy ja toimittaa puuta sahoille sekä metsä- ja energiateollisuudelle biotalouden tarpeisiin vuosittain noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Toiminnalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Metsähallitus Metsätalous Oy edistää yrittäjyyttä ulkoistamalla valtaosan metsänhoito- ja puunkorjuutöistä paikallisille urakoitsijoille.

Toiminnassaan Metsähallitus Metsätalous Oy sovittaa yhteen lukuisten eri sidosryhmien monenlaisia tarpeita ja kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa ottamalla korostetusti huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä metsien virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistämisen.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n hoidossa olevat monikäyttömetsät soveltuvat hyvin niin virkistyskäyttöön kuin elinkeinotoimintaankin. Metsissä retkeillään, metsästetään, marjastetaan ja metsiä hyödynnetään luontomatkailussa, porotaloudessa sekä luonnontuoteteollisuudessa. Metsähallituksen vuosittaisesta liikevaihdosta metsätalouden osuus muodostaa noin 90 prosenttia.

Vuosi 2017

Liikevaihto, milj. € 296,7
Tulos, milj. € 21,2
Valtion metsien käytöstä maksettu käyttöoikeuskorvaus, milj. € 80
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus, milj. € 53,7
Korjatun puun määrä, milj. m³ 5,9
Puunkorjuun piirissä oleva osuus metsäalasta, % 2,1
Erityishakkuiden osuus uudistusluonteisista hakkuista, % 15,1
Henkilöstömäärä, hlö 558

 


Metsähallitus Kiinteistökehitys – lisäarvoa maille ja vesille

Metsähallitus Kiinteistökehitys hoitaa Metsähallituksen kiinteistöomaisuuden hankinnan, myynnin ja vuokrauksen sekä kaavoitusasiat. Se kasvattaa kestävällä tavalla valtion maa- ja vesiomaisuuden arvoa ja luo edellytyksiä monipuoliselle biotaloudelle sekä paikalliselle yrittäjyydelle.

Kaavoituksessa otetaan huomioon ympäristöasiat sekä paikalliset olosuhteet. Metsähallitus Kiinteistökehitys myy ja vuokraa kuluttajille Laatumaa-tontteja ja tarjoaa tontteja myös matkailu- ja elinkeinotoimintaan. Kiinteistökehityskohteiden kirjo yltää tunturihotelleista erilaisiin teollisuustontteihin.

Metsähallitus Kiinteistökehitys edistää Suomen ilmastotavoitteita kehittämällä tuulivoimahankkeita. Vuonna 2017 valtion mailla avattiin kaksi uutta tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden tuottamalla energiamäärällä voidaan esimerkiksi lämmittää vuosittain noin 40 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa. Metsähallitus Kiinteistökehitys harjoittaa myös maa-ainesliiketoimintaa ja toimii edunvalvojana kaivosasioissa.

Lisäksi Metsähallitus Kiinteistökehitys vastaa valtion maa- ja vesialueiden hankekehityksestä sekä uusien liiketoimintojen kehittämisestä. Sillä on myös tärkeä yhteiskunnallinen rooli Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen harjoitusalueiden hallinnoijana ja kehittäjänä.


Vuosi 2017

Liikevaihto, milj. € 15,6
Liikevoitto, milj. € 16,6
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus, milj. € 2,1
Valtion mailla olevat tuulivoimalat, kpl 86
Tontit, kpl

Myydyt 115

Vuokratut 76
Henkilöstömäärä, hlö 45

 


Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksen Luontopalvelut – elinvoimaa ihmisille ja luonnolle

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa luonnonsuojelualueista sekä niiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen säilymisestä. Sen hoidossa ovat kaikki Suomen kansallis- ja luonnonpuistot, viisi valtion retkeilyaluetta sekä 12 Lapin erämaa-aluetta.

Luontopalvelut ylläpitää maksuttomia peruspalveluja retkeilijöille. Maastokohteiden lisäksi palveluja on tarjolla luontokeskuksissa ja verkossa, kuten Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi-verkkosivustoilla. Monet luontomatkailuyritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan Metsähallituksen alueita ja niiden retkeilyrakenteita. Joidenkin luontokeskusten toimintaa siirretään paikallisille yrittäjille.

Kansallispuistoissa vieraillaan vuosittain yli kolme miljoonaa kertaa. Puistoilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen ja -työllisyyteen: valtion sijoittama euro palautuu noin kymmenkertaisena paikallistalouteen.

Metsähallituksen Luontopalvelut hankkii aktiivisesti kumppanuuksia sekä rahoitusta yhteishankkeisiin. Se toimii ympäristöhallinnon edustajana valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä, erityisesti maamme lähialueiden kanssa. Se myös välittää luonnonsuojelun ja luontomatkailun hyviä käytäntöjä Suomesta ja Suomeen.Metsähallituksen Eräpalvelut – erälupia ja elämyksiä

Metsähallituksen Eräpalvelut tarjoaa kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia myöntämällä erälupia valtion alueille. Sen tehtäviin kuuluu erävalvonta eli luvallisuuden ja laillisuuden valvonta valtion maa- ja vesialueilla. Lisäksi se kerää maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta valtion kalastonhoitomaksun kalastajilta ja toimittaa kertymän ministeriölle.

Metsähallituksen Eräpalvelut pyrkii olemaan edellytysten luoja, luotettava viranomainen ja erätalouden vaikuttaja. Se toimii kestävästi ja vastuullisesti ottamalla lupien myöntämisessä huomioon riista- ja kalakantojen kestävyyden. Se kertoo työstään ja päätöstensä seurauksista avoimesti.

Eränkäynnin yhteiskunnalle tuottamat hyödyt näkyvät työpaikkoina ja kohentuneena kansanterveytenä. Metsästys ja kalastus valtion alueilla tuo työtä erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen.

Lupatulot käytetään kestävän eränkäynnin suunnitteluun sekä riistan ja kalojen elinympäristöjen parantamiseen. Metsähallituksen Eräpalvelut edistää myös ammattimaista kalastusta myöntämällä kaupallisen kalastuksen lupia.

Vuosi 2017 Luontopalvelut ja Eräpalvelut

Valtion talousarvioista saatu rahoitus, milj. € 43,7
EU-hankerahoitus, milj. € 4,3
Käyntimäärät yhteensä (kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, historiakohteet, luontokeskukset ja muut suositut kohteet), käyntiä 5 948 500
Myydyt

metsästysluvat, kpl 53 962

kalastusluvat, kpl 82 740
Erävalvontatapahtumien määrä, kpl 10 791
Henkilöstömäärä, hlö 501

 

Kuva: Petri Jauhiainen, Vastavalo.fi