Yhdessä ja yhtenäisenä hyviin tuloksiin

Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen uuden metsähallituslain mukainen toimintavuosi. Vuosi oli menestyksekäs: tulostavoite ylitettiin ja myös muissa Metsähallitukselle asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin. Metsähallituksen menestys edellyttää eri sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamista.

Metsähallituksen kehittäminen, joka käynnistyi keväällä 2016 uuden lain tultua voimaan, on edennyt suunnitellusti. Metsähallituksen ydintoiminta on jaettu neljään vastuualueeseen, joista liiketoimintaa harjoittavat Metsähallitus Metsätalous Oy ja Metsähallitus Kiinteistökehitys. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut muodostavat Julkisten hallintotehtävien yksikön, joka vastaa luonnonsuojelualueiden hoidosta ja retkeilypalveluiden tuottamisesta sekä kalastus- ja metsästysasioista ja erävalvonnasta.


Euroja ja maakunnallista vaikuttavuutta

Vuosi 2017 oli Metsähallitukselle menestyksekäs. Metsähallitus-konsernin liikevaihto oli 328 miljoonaa euroa ja tulos 105,9 miljoonaa euroa. Tuloutamme valtiolle vuoden 2017 tuloksesta 92,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan vastuualueista Metsätalous Oy:n liikevaihto oli 296,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,5 miljoonaa euroa. Valtion monikäyttömetsissä luonnon monimuotoisuutta edistettiin 37 miljoonan euron panostuksella.

Kiinteistökehityksen tulos vuonna 2017 oli 16,5 miljoonaa euroa. Matkailun kasvu vauhditti Kiinteistökehityksen tonttikauppaa. Kiinteistökehitys edistää myös uusiutuvan energian tavoitteita vastaamalla valtion maille suunniteltujen tuulivoimaloiden hankekehityksestä.

Metsähallituksen liiketoiminnan sekä julkisten hallintotehtävien eli Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen tuottamat aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Metsähallituksen puun osuus metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvosta oli noin 1,8 miljardia euroa ja siitä saatiin noin miljardin euron vientitulot. Kansallispuistoissa vierailtiin vuonna 2017 yhteensä 3,1 miljoonaa kertaa. Kansallispuistojen kävijät sekä valtion retkeilyalueiden ja historiakohteiden vierailijat toivat lähialueille 258 miljoonaa euroa. Eräasiakkaiden kokonaistulovaikutukset olivat yhteensä lähes 43 miljoonaa euroa.

Metsähallitus oli näyttävästi mukana Suomen itsenäisyyden 100-vuotistapahtumien järjestelyissä. Kohokohtina olivat Luonnon päivät, Hossan kansallispuiston avajaiset sekä nuorille suunnattu Bioaika-tapahtumakiertue. Osallistuimme myös asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen aloitteesta käynnistetyn Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan toteuttamiseen. Kampanjan tuloksena yksityiset maanomistajat perustivat yhteensä 3 064 hehtaaria yksityisiä suojelualueita ja Metsähallitus suojelee vastaavan pinta-alan valtion metsää.


Sisäistä kehittämistä jatkettiin

Uuden lain, strategian ja työjärjestyksen mukaan Metsähallitusta johdetaan entistä selkeämmin yhtenä kokonaisuutena. Päivitimme toimintaamme ohjaavat politiikkalinjaukset ja uudistimme myös Metsähallituksen arvot yhdessä henkilöstön kanssa. Alueelliset johtoryhmät tuovat päätöksentekoon alueellista näkökulmaa.

Toteutimme omistajapolitiikan mukaisia rakenteellisia järjestelyjä luopumalla tappiollisista liiketoiminnoista. Esimerkiksi taimiyhtiö Fin Forelia myytiin sen toimivalle johdolle. Konsernitoimintojen uudelleenorganisoinnin myötä hallinnosta vähennettiin kymmenen tehtävää.

Metsureiden talviajan työllistämistä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi Metsähallitus Metsätalous Oy lomautti suurimman osan metsureista sydäntalven ajaksi. Uusia ratkaisuja metsureiden talviajan työllisyyden parantamiseksi etsitään keväällä 2018 koolle kutsuttavassa työryhmässä.

Muutoksista huolimatta henkilöstön vire säilyi hyvänä. Henkilöstötutkimuksen mukaan työ Metsähallituksessa koetaan varsin merkitykselliseksi ja henkilöstö on hyvin sitoutunutta. Kehittämisalueiksi nousivat muun muassa henkilöstön kehittymismahdollisuudet sekä palautteen antaminen.


Vastuullisuutta ja yhteensovittamista

Kestävä ja vastuullinen toiminta sekä eri sidosryhmien tarpeiden yhteensovittaminen ovat toimintamme ydintä. Metsähallituksen hallinnassa oleviin maa- ja vesialueisiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, joita sovitetaan yhteen alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuonna 2017 vahvistettiin Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma vuosille 2017–2022 ja käynnistettiin Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2018.

Käynnistimme vuoden 2017 lopulla vastuullisuusohjelman rakentamisen. Ohjelman avulla määrittelemme, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat meidän toiminnassamme olennaisia sekä miten niiden mitattavuutta ja vaikuttavuutta voidaan lisätä. Haluamme perustaa vastuullisuustyömme parhaisiin käytäntöihin ja olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030).


Monitavoitteista metsien hoitoa

Metsähallitus huolehtii valtion metsäomaisuuden pitkäjänteisestä hoidosta niin, että metsät säilyvät elinvoimaisina, puuvarat kasvavat ja metsiä hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti.

Vakaana puuntoimittajana olemme merkittävä osa metsäsektorin arvoketjua. Metsistä saatavilla uusiutuvilla luonnonvaroilla korvataan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, ja puu päätyy yhä innovatiivisempien biotaloustuotteiden raaka-aineeksi. Hyvin hoidetut ja monimuotoiset metsät toimivat myös merkittävänä hiilinieluna. Käynnistimme viime vuonna Ilmastoviisas metsätalous -projektin, jossa tarkastelemme valtion monikäyttömetsien hoitoa ensimmäistä kertaa hiilensidonnan ja hiilivaraston näkökulmasta.

Metsien käsittely herätti myös huolta varsinkin Kainuussa, missä käytiin keskustelua muutamien metsäkohteiden hakkuusuunnitelmista. Mahdollisimman laajasti hyväksyttyjen ratkaisujen löytäminen edellyttää vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa sekä erilaisten metsäsuhteiden hyväksymistä. Keskustelua aiheuttivat myös kalastuslain muutokset, jotka koskivat varsinkin pohjoisen asukkaita. Metsähallitus joutui lain toteuttajana vastaamaan osaltaan lakimuutoksen aiheuttamaan kritiikkiin.

 


Työtä monimuotoisuuden edistämiseksi

Jatkoimme työtä monimuotoisuuden edistämiseksi sekä suojelualuilla että monikäyttömetsissä. Viime vuonna käynnistyi laaja Hydrologia-LIFE-hanke, jossa ennallistetaan soita ja kunnostetaan puroja lähemmäs alkuperäistä tilaa. Lajisuojelussa on saatu hyviä tuloksia, hyvänä esimerkkinä on saimaannorpan suojelutyö.

Monikäyttömetsissä monimuotoisuutta edistetään muun muassa säästöpuiden, alue-ekologisen verkoston sekä aktiivisten luonnonhoitotoimien avulla. Alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen aloitettiin Lapista, ja tänä vuonna työ jatkuu myös Kainuun alueella. Metsähallitus Metsätalous Oy käynnisti myös ympäristöoppaan päivitystyön, joka valmistuu keväällä 2018.


Hyvät tulevaisuuden näkymät

Metsähallitukseen kohdistuu myös jatkossa kovia odotuksia: meidän pitää toimia kestävästi ja vastuullisesti ja liikevoiton on määrä nousta omistajapoliittisten linjausten mukaisesti 120 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä.

Monipuolisen biotalouden toimijana meillä on laaja-alaista osaamista ja haluamme olla mukana tuottamassa ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin. Valtion maat ja vedet tuottavat monenlaisia hyötyjä, joille on kasvavaa kysyntää. Uskon, että meillä on hyvät edellytykset vastata yhteiskunnan ja sidosryhmien meille asettamiin odotuksiin. Onnistuminen edellyttää meiltä sidosryhmien kuulemista, vuorovaikutteisuutta ja oman osaamisemme varmistamista.


Pentti Hyttinen
Pääjohtaja


Kuva: Olli-Pekka Orpo