Metsien kestävä käyttö2017 2016 2015
PEFC-sertifioidut monikäyttömetsätMonikäyttömetsien pinta-ala yhteensä, ha 4 905 000 4 886 000 4 919 000 1)

josta monikäyttömetsien metsämaata*, ha 3 500 000 3 482 000 3 493 000 1)

josta monikäyttömetsien kitumaata, ha 715 000 714 000 722 000 1)

josta monikäyttömetsien joutomaata, ha 691 000 690 000 704 000 1)


Metsätalouskäytössä oleva monikäyttömetsä, ha 2 900 000 3 033 766 3 012 981 1)
Rajoitetussa metsätalouskäytössä oleva monikäyttömetsä, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, ha 231 400 238 425 261 776 1)

josta luonnon monimuotoisuuden vuoksi rajoitetut kohteet, ha 23 800 23 868 32 554 1)

josta porotalouden harjoittamisen vuoksi rajoitetut kohteet, ha 7 100 7 799 8 001 1)

josta saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamiseksi rajoitetut kohteet, ha 5 500 5 496 5 472 1)

josta erityisen merkittävässä virkistyskäytössä olevat kohteet, ha 195 000 201 262 215 749 1)

rajoitetussa käytössä olevien kohteiden osuus monikäyttömetsien metsämaan pinta-alasta, % 7 7 7 1)
Metsätalouskäytön ulkopuolella olevat monikäyttömetsä, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, (ei hakkuita/poimintahakkuut), ha 322 500 321 389 302 345 1)

josta luonnon monimuotoisuuden vuoksi käytön ulkopuolella olevat, ha 189 200 187 201 178 872 1)

josta porotalouden harjoittamisen vuoksi käytön ulkopuolella, ha 31 000 31 441 32 243 2)

josta saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella, ha 96 600 96 914 88 218 1)

josta erityisen merkittävässä virkistyskäytössä olevat kohteet, ha 5 800 5 833 3 012 1)

käytön ulkopuolella olevien kohteiden osuus monikäyttömetsien metsämaan pinta-alasta, % 9 9 8 1)


Monikäyttömetsien metsätyyppijakauma
Lehdot ja lehtomaiset kankaat, % 2 1,6 1 1)

Tuoreet kankaat, % 20 25,6 23,6 1)

Kuivat ja karut kankaat, karukkokankaat, % 78 72,8 75,5 1)


MetsävaratMonikäyttömetsien puuvaranto, milj. m³ 313 308 307 1)
Monikäyttömetsien kasvu, milj. m³/v 11 11 11 1)


PuunkorjuuPuunkorjuun piirissä oleva osuus metsäalasta kyseisenä vuonna, % 2,1 2,5 1,7 1)
Korjatun puun määrä, miljoonaa m³ 5,9 6,06 5,86 1)

josta energiapuuta, m³ 120 000 242 500 272 900 1)
Korjatun puun osuus vuoden kasvusta, % 55 55 53,3 1)
Kasvatushakkuiden osuus hakkuukertymästä, ha (%) 59 58,5 53 1)
Uudistushakkuiden osuus hakkuukertymästä, ha (%) 35,5 35 41 1)
Erityishakkuiden osuus kaikista hakkuista, ha (%) 5,5 6,4 6 1)
Energiapuun osuus korjatusta puusta 2 4,05 4,66 1)


Metsän uudistaminenUudistuskohteista luontaisesti uudistetut, ha (%) 13,9 12 7 1)
Uudistuskohteista kylvämällä tai istuttamalla uudistetut, ha, (%) 86,1 88 93 1)
Maanpinnan käsittely Karuja kasvupaikkoja ei käsitellä, muualla käytetään mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää Karuja kasvupaikkoja ei käsitellä, muualla käytetään mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää Karuja kasvupaikkoja ei käsitellä, muualla käytetään mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää 3)
Vesistöjen suojavyöhykkeet Suojavyöhykkeen leveys vaihtelee 10-20 metriin riippuen mm. vesistön tyypistä, maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista Suojavyöhykkeen leveys vaihtelee 10-20 metriin riippuen mm. vesistön tyypistä, maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista Suojavyöhykkeen leveys vaihtelee 10-20 metriin riippuen mm. vesistön tyypistä, maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista 3)
Siementen ja taimien alkuperä Kotimainen Kotimainen Kotimainen 3)


Ympäristönhoidon laatu metsätalouden työmaillaYmpäristönhoidon laatu metsätalouden työmailla:
Luontokohteiden ominaispiirteet säilyneet työkohteissa, % 99 98,6 95 4)

Uudistusalalle jätettyjen arvokkaiden säästöpuiden määrä, kpl/ha 12 11,7 11 4)

Vesiensuojelu hakkuukohteilla, arvosana (asteikolla 1–4) 3,9 3,7 3,88 4)

Vesiensuojelu kunnostusojituskohteilla, arvosana (asteikolla 1–4) 3,8 3,66 3,73 4)
Tehdyt kulotukset, kpl 19 18 18 4)
(Syttyneet metsäpalot, ha) 163 33 0,5 4)
Suoluonnon monimuotoisuuden parantaminen, ha yhteensä 745 418 1204 4)

Riistan elinympäristöjä ennallistamalla (REAH), ha 356 384 467 4)

Muu ennallistaminen, ha 389 34 737 4)


OjitusSoiden uudisojitus lopetettu, vuosi 1994 1994 1994 3)
Jo ojitettujen soiden kunnostusojitus:
Uhanalaisiksi luokitellut suotyypit Jätetään kunnostusojituksen ja muiden toimenpiteiden ulkopuolelle Jätetään kunnostusojituksen ja muiden toimenpiteiden ulkopuolelle Jätetään kunnostusojituksen ja muiden toimenpiteiden ulkopuolelle 3)

Puuntuotannon kannalta liian karut suotyypit Jätetään kunnostusojituksen ulkopuolelle Jätetään kunnostusojituksen ulkopuolelle Jätetään kunnostusojituksen ulkopuolelle 3)

Hyvän puuntuotannon omaavat suotyypit Kunnostusojitetaan 20-30 vuoden välein Kunnostusojitetaan 20-30 vuoden välein Kunnostusojitetaan 20-30 vuoden välein 3)

Vesiensuojelu Kaikille kunnostusojituskohteille laaditaan vesiensuojelusuunnitelma Kaikille kunnostusojituskohteille laaditaan vesiensuojelusuunnitelma Kaikille kunnostusojituskohteille laaditaan vesiensuojelusuunnitelma 3)


LannoitusTerveyslannoitus maaperän ravinnepitoisuuden parantamiseksi Yleensä turvemailla puuperäinen tuhka Yleensä turvemailla keinolannoite ja puuperäinen tuhka Yleensä turvemailla keinolannoite ja puuperäinen tuhka 3)
Kasvatuslannoitus puuston kasvun lisäämiseksi Kohteilla, joilla lannoituksesta selkeä taloudellinen hyöty, lannoite kohteen mukaan Kohteilla, joilla lannoituksesta selkeä taloudellinen hyöty, lannoite kohteen mukaan Kohteilla, joilla lannoituksesta selkeä taloudellinen hyöty, lannoite kohteen mukaan 3)
Vesien suojelu Jätetään suojavyöhyke Jätetään suojavyöhyke Jätetään suojavyöhyke 3)


Tiestö ja kuljetusMetsäteiden määrä valtion mailla, km 38 000 38 000 37 000 1)
Kunnostettujen (peruskorjattujen) teiden osuus, km 440 625 600 1)
Uusien rakennettujen teiden määrä, km 170 190 180 1)
Puun kuljetusmäärät:
Autokuljetus, % (miljoonaa m³) 73 (4,19) 73,7 (4,53) 77,7 (4,6) 5)

Junakuljetus, % (miljoonaa m³) 26 (1,48) 25,0 (1,54) 21,3 (1,3) 5)

Uitto- ja aluskuljetus, % (miljoonaa m³) 1 (0,07) 1,3 (0,08) 1,0 (0,06 ) 5)

Yhteensä, m³ 5 747 000 6 150 000 5 924 000 5)


Metsäteiden käyttäjistä virkistyskäyttäjiä, % 85 85 85 6)


Metsätalous saamelaisten kotiseutualueella Metsätalouteen ja poronhoitoon liittyvät periaatteet sovitaan Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttaneuvoston välisissä neuvotteluissa Metsätalouteen ja poronhoitoon liittyvät periaatteet sovitaan Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttaneuvoston välisissä neuvotteluissa Metsätalouteen ja poronhoitoon liittyvät periaatteet sovitaan Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttaneuvoston välisissä neuvotteluissa 3)
Saamelaisten kotiseutualueesta:
Metsätalouskäytössä, % 8 8 8 1)

Rajoitetussa metsätalouskäytössä, % 2 8 8 1)

Metsätalouskäytön ulkopuolella, % 90 84 84 1)


* Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m³/ha; kitumaalla 0,1–1 m³/ha ja joutomaalla alle 0,1 m³/ha.


Lähde1) Silvia-paikkatietojärjestelmä2) Uljas-paikkatietojärjestelmä3) Metsätalouden ympäristöopas4) Metsätalouden ympäristöseuranta5) Metsätalouden raportointijärjestelmä6) Metsätiestön käytön selvitys (2014 Kainuu, 2015 Etelä-Suomi)