Luonnonsuojelu


2017 2016 2015
Lajien ja luontotyyppien suojelu


Ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-ala, ha 5 746 5 738 5 670
Direktiivilajien ja uhanalaisimpien lajien esiintymien tilan seuranta, lajiesiintymätarkastusten lukumäärä, kpl 6 409 8 536 2 755
Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila


NATA-arvioitujen Natura-alueiden lukumäärä 353 269 42
Riista- ja kalakantojen elinvoimaisuus, metsästyksen ja kalastuksen vastuullisuus


Erävalvontatapahtumien määrä, kpl 10 791 11 278 10 287
Erävalvonnassa todettujen laillisuus- ja luvallisuusrikkeiden osuus tarkastuksista, % 9,8 10,1 11,3
Lähde


Metsähallituksen Julkiset hallintotehtävät -yksikön toimintakertomus ja tilinpäätös