Luonnonvaroilla suuri merkitys

Metsähallitus pyrkii toiminnallaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Metsillä ja uusiutuvilla raaka-aineilla sekä uusiutuvalla energialla on suuri merkitys fossiilisten vaihtoehtojen korvaajana.

Metsä sitoo kasvaessaan ilmakehän hiiltä. Kun metsien puuston kasvu on suurempi kuin metsästä korjattava puusto, metsä toimii hiilinieluna. Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien hiilinieluvaikutus on huomattava – metsät kasvavat 11 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja puuta korjataan vuosittain noin kuusi miljoonaa kuutiometriä.

Suojelualueet, joilta puuta ei korjata, toimivat vastaavasti tärkeinä hiilivarastoina, joissa hiili säilyy pitkään sekä puustossa että maaperässä. Vanhat metsät ovat hiilensidonnan suhteen tasapainossa: hiiltä sitoutuu edelleen hitaasti kasvavaan puustoon, mutta samalla sitä myös vapautuu hitaasti puuston lahotessa. Luonnontilaiset suot ovat myös merkittäviä hitaasti karttuvia hiilivarastoja. Soita ei valtion mailla ole uudisojitettu vuoden 1994 jälkeen.

Puurakentamisella ilmastovaikutuksia
Osa korjatusta puusta säilyy jalostuksen jälkeen hiilivarastona puurakennuksissa ja muissa pitkäikäisissä tuotteissa. Metsähallituksen hallinnassa oleva mittava rakennettu omaisuus, lähes 3 600 rakennusta, on lähes kokonaan puurakenteista. Strategian mukaisesti Metsähallitus haluaa lisätä puun käyttöä kohteissa, joissa se on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua.

Yhä ilmastoviisaampaa metsätaloutta

Vuonna 2017 Metsähallituksessa käynnistettiin Ilmastonmuutosta hillitsevä metsätalous -hanke, jossa tutkitaan, kuinka metsien hoidon ja käsittelyn kautta voidaan parhaiten vaikuttaa metsien hiilen sidontaan ja varastointiin.

Hankkeessa jokaiselle metsätalouden monikäyttömetsien 10 miljoonalle puustokuviolle luodaan hiililuokitus, joka kertoo kyseisen puustokuvion merkityksen hiilen sidonnan ja varastoinnin kannalta. Kuviolle luodaan tämän jälkeen suositukset metsänhoito-ohjeiden soveltamiseen.

Ilmastoviisaalla metsätaloudella ohjataan toimintaa yhä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillintään.

 

Hiililuokituksen avulla metsienkäsittely ohjautuu yhä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillintään. Nopean puustonkasvun alueilla, joissa hiilen sitominen on voimakasta, panostetaan metsien tuottokykyyn. Hitaamman kasvun alueilla sekä erityiskohteissa puolestaan painotetaan metsän merkitystä hiilivarastona.

Hankkeessa tehdyt uudistukset otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.


Tuulesta energiaa

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on hiilensidonnan ohessa tärkeää vähentää kasvihuonepäästöjä. Metsähallituksen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa valtion alueilla vastuullisesti muut maankäyttötarpeet ja ympäristöarvot huomioon ottaen. Metsähallitus ei itse ole mukana varsinaisessa tuulivoimaliiketoiminnassa, vaan se toimii yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Vuoden 2017 aikana valtion maille aukesi kaksi uutta tuulivoimapuistoa. Loiste Energia ja Taaleri avasivat Suomussalmella Kivivaara-Peuravaara tuulipuiston ja Suomen Hyötytuuli Annankankaan tuulipuiston Raahessa.

Valtion mailla on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä 86 tuulivoimalaa, ja hankekehityksessä on noin 90 tuulivoimalapaikkaa. Toiminnassa olevien voimaloiden tuottamalla energialla voidaan esimerkiksi lämmittää noin 40 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa vuosittain.

Case Ilmastoviisas metsätalous: Hiilinäkökulmaa monikäyttömetsien hoitoonCase Tuulivoima: Tuulivoimaa rakentamassa

Kuva: Ann-Britt Pada