Kestävää tuottoa yli sukupolvien

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää vastuullisesti valtion maa- ja vesiomaisuuden käyttöä niin, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa. Metsähallitus tulouttaa tuloja valtiolle ja lisää strategiansa mukaisesti maakuntien elinvoimaa sekä edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja.

Metsähallitus takaa valtion maiden parhaan kestävän tuoton yli sukupolvien ja lisää maakuntien elinvoimaa.

 

Valtiolle tuloutetaan lähes kolmasosa liikevaihdosta

Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuoden 2017 tuloksesta 92,7 miljoonaa euroa. Valtaosa tuloksesta tuli puunmyynnistä.

Metsähallituksen tuottama taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille.

Taloudellinen hyvinvointi 2017

Tuloutus valtiolle, milj. € 92,7
Henkilöstölle maksettu palkka, milj. € 51 481 434
Maakunnat, joihin maksettu eniten palkkaa, milj. €

Lappi 14 270 863 (28 %)

Uusimaa 9 897 354 (19 %)

Pohjois-Pohjanmaa 7 205 821 (14 %)

Kainuu 4 869 169 (9 %)
Liiketoiminnan (Metsähallitus Metsätalous Oy ja Metsähallitus Kiinteistökehitys) vaikutukset kansantalouteen arvoketjujen kautta, milj. € 1 800
Suojelualueiden kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset, milj. € 258
Eräasiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset kokonaistulovaikutukset, milj. € 42,7
Työllisyysvaikutus, htv

Monikäyttömetsien tuottamat metsäsektorin työpaikat 5 000

Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja eräiden muiden suojelu- ja virkistysalueiden kävijät 2 582

Metsästys ja kalastusasiakkaat 261
Työllistetyt metsäalan yritykset, kpl 400
Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyösopimukset suojelualueilla, kpl 606
Luontomatkailuun liittyviä sopimuksia monikäyttömetsissä, kpl 527

Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet vastuullisuuden ytimessä

Yhteiskunnallisilla velvoitteilla vaikutetaan siihen, että Metsähallituksen toiminta on ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti vastuullista.

Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet liittyvät biologisen monimuotoisuuden suojelun lisäksi luonnon virkistyskäyttöön, työllisyyteen, saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamiseen ja poronhoitolaissa säädettyihin velvoitteisiin. Toiminnassa otetaan huomioon myös tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeet.Liiketoiminnan (Metsähallitus Metsätalous Oy ja Metsähallitus Kiinteistökehitys) yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 2017


Milj. €
Monimuotoisuus 37,8
Virkistyskäyttö 11,6
Porotalous 2,6
Saamelaiskulttuuri 3,8
Työllisyys 0,0
Yhteensä 55,8

 

Kestävää matkailua

Metsähallituksen Luontopalveluilla ja UNESCOn Suomen maailmanperintökohteilla on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Metsähallituksella oli vuonna 2017 matkailuyritysten kanssa 606 yhteistyösopimusta suojelualueilla.


Eettistä metsästystä ja kalastusta

Metsähallituksen Eräpalvelut pitää asiantuntevalla erävalvonnalla huolen siitä, että luonnonvaroja käytetään kestävästi ja hyvää tapaa noudattaen. Erävalvontaa johtavien Metsähallituksen erätarkastajien työhön kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.


Erävalvontatapahtumat ja laillisuusrikkeet 2017

Erävalvontatapahtumien määrä, kpl 10 791
Erävalvonnassa todettujen laillisuusrikkeiden määrän suhde erävalvontatapahtumiin, % 9,8

 

Kaavoitustyöllä elinvoimaa maakuntiin

Kaavoittamisella on erityistä merkitystä harvaanasuttujen seutujen paikallistalouteen ja elinvoimaisuuteen. Mökkitonttien kaavoituksella luodaan myös mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen.

Metsähallituksen kaavoitustoimintaa ohjaavat valtio-omistajan määrittämät kaavoitusperiaatteet, joissa otetaan korostetusti huomioon luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot, jokamiehenoikeudet sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin turvaamiseen liittyvät yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen maanostoa ja -myyntiä säädellään maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksella. Metsähallitus hankkii maata määrällisesti eniten Puolustusvoimien ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n tarpeisiin.

Avolaitosvangeille työmahdollisuuksia

Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt säännöllistä yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Metsähallitus tarjoaa avolaitosvangeille työmahdollisuuden, joka rahoitetaan RISE:n ja Metsähallituksen budjeteista.

Metsähallituksen työkohteet ovat vankiloille yksi väline vangin kuntoutuksessa matkalla kohti vapautumista. Vangit ovat Luontopalveluissa töissä ja heihin suhtaudutaan työntekijöinä. Lisäksi töiden yhteydessä tehdään luontolähtöistä Green Care -kuntoutusta.

Ennen kaikkea vankityöstä hyötyvät vangit itse. Vapauden lähestyessä harjoitellaan käytännönläheisessä työssä ja tehdään monipuolisia työtehtäviä. Työnteko vahvistaa uskoa omiin taitoihin ja kykyihin erityisesti silloin, jos kyseessä on vasta ensimmäinen työsuhde.

Vuonna 2017 vankityön avulla pystyttiin pitämään kunnossa palveluvarustusta ja tekemään huoltoja muun muassa Nuuksion, Sipoonkorven, Liesjärven, Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoissa sekä Aulangolla, Vallisaaressa ja Evon retkeilyalueella.


Kuntouttava toiminta 2017

Työllistetyt avolaitosvangit, htv 51

 


Kuva: Jari Salonen