Vastuullisuus Metsähallituksessa

Metsähallituksessa vastuullisuus on osa johtamista ja jokapäiväistä työtä. Lähes 160 vuoden ajan Metsähallitus on vastannut valtion maa- ja vesialueiden hoidosta ja käytöstä. Metsähallituksen hoidossa oleva kansallisomaisuus on merkittävä maakuntien elinvoimaisuuden, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä kansalaisten virkistyskäytön tukemisessa ja mahdollistamisessa. Toiminnan olemassaolon oikeutus voidaan saavuttaa vain eri sidosryhmien tarpeiden mahdollisimman hyvällä yhteensovittamisella ja parhailla käytännöillä.


Vastuullisuusohjelma käynnistyi

Metsähallituksen johto päätti marraskuussa 2017 aloittaa Metsähallituksen vastuullisuusohjelman rakentamisen. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on selkeyttää vastuullisuustavoitteita ja mittareita sekä siirtää vastuullisuus paremmin osaksi eri prosesseja ja jokaisen metsähallituslaisen työnkuvaa. Vastuullisuusohjelma tukee Metsähallituksen strategiaa ja antaa suuntaviivat vastuullisuuden kehittämiseen. Metsähallitus kehittää myös compliance-ohjelmaa, jossa määritellään Metsähallituksen eettinen toimintatapaohje eli Code of Conduct sekä sitä syventävät toimintaohjeet.

Metsähallituksessa perustettiin vuoden 2017 lopussa vastuullisuusryhmä, jossa on edustajia kattavasti eri vastuualueista ja konserniyksiköistä. Sen tehtävänä on kevään 2018 aikana määritellä vastuullisuusohjelman tiekartta. Metsähallituksen vastuullisuustyötä koordinoi konsernin viestintäjohtaja, joka on konsernin johtoryhmän jäsen. Vastuullisuusryhmä toimii vastuullisuustyön asiantuntija- ja kehittämisryhmänä ja tekee yhteistyötä Metsähallituksen ympäristöryhmän kanssa. Metsähallituksen pääjohtaja ja johtoryhmä vastaavat vastuullisuuden strategisesta johtamisesta.
Fibs
Metsähallitus liittyi vastuullisuusverkosto FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi vuoden 2017 lopussa. 


Olennaisuusmäärittelyssä tunnistettiin vastuullisuustyön tärkeimmät teemat

Metsähallituksen olennaisuusmäärittelyssä tunnistettiin vastuullisen toiminnan olennaiset vastuullisuusteemat sidosryhmälähtöisesti. Määrittelyssä hyödynnettiin vuoden 2017 sidosryhmäkyselyitä, vastuullisuusryhmän osaamista ja johdon näkemystä. Vastuullisuusryhmä muodostuu eri yksiköiden asiantuntijoista Metsähallituksen sisällä. Prosessin ulkopuolisena sparraajana toimi KPMG:n vastuullisuusasiantuntijat.

Olennaisuusmäärittelyssä tunnistettiin lähes sata Metsähallitukselle sopivaa vastuullisuusteemaa, joista muodostettiin näkemys merkittävimmistä aiheista tiivistäen lopulta vastuullisuusteemojen määrää 23 avainteemaan. Kullekin teemalle määriteltiin arvio sen merkittävyydestä 14 eri avainsidosryhmälle, sekä arvio Metsähallituksen vastuullisuusvaikutuksesta näiden teemojen kautta.

Metsähallituksen toiminnan luonteeseen kuuluu laajasti eri lakisääteisiä, mutta myös ei-lakisääteisiä vastuullisuusteemoja. Olennaiset teemat voivat olla toisiaan tukevia, osittain päällekkäisiä tai ne voivat olla osa jotain isompaa olennaisuusmäärittelyn vastuullisuusteemaa. Tämä johtuu sidosryhmien erilaisista painotuksista ja näkökulmista, ja myös Metsähallitukselle ominaisista lakisääteisistä vastuullisuustehtävistä.

Olennaisuusmäärittelyn teemojen tunnistaminen, seuraaminen ja päivittäminen on jatkuva prosessi. Metsähallitus pystyy hyödyntämään olennaisuusmäärittelyä vastuullisuusmahdollisuuksien ja -riskien arvioinnissa, vastuullisuusraportoinnissa ja tulevaisuuden trendien tunnistamisessa. Valittujen 23 merkittävimpien teemojen lisäksi prosessissa tunnistettiin useita teemoja, joita seurataan vastuullisen toiminnan tukemiseksi.


Olennaisuusmäärittely

Olennaisuusanalyysi

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Metsähallitus on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Osana vastuullisuusryhmän työtä Metsähallitus on kevään 2018 aikana tunnistanut oman työnsä ja sidosryhmien kannalta olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteet ja niiden tarkempi kuvaus julkaistaan Metsähallituksen internet-sivuilla syyskuussa 2018.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 


 Kuva: Jari Salonen