Bra planering är A och O

Planeringen av rekreationsbruket i de statliga områdena utgör en betydande del av Forststyrelsens verksamhet. Mångsidiga rekreationsmöjligheter i naturen tas i beaktande i de planer som utarbetas både för skyddsområdena och för mångbruksskogarna.

Vid planeringen av rekreationsbruket har man nytta av besökarenkäter och -mätningar samt statistik över jakt- och fisketillstånd. Vid planeringen beaktas också respons som kommit direkt från kunderna och respons som intressentgrupperna gett på evenemang för allmänheten och i olika undersökningar.

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för den utrustning och de konstruktioner som behövs för rekreationen i skydds- och strövområdena, såsom lederna, skyltningen och byggnaderna. Forststyrelsen Skogsbruk Ab upprätthåller det för rekreationsbruket viktiga nätverket av skogsvägar i mångbruksskogarna.


Antalet besökare i nationalparkerna ökade

År 2017 fortsatte antalet besökare i nationalparkerna och de andra betydande utflyktsmålen att öka. Naturens dagar och den aktiva kommunikationen kring dem samt det allt tätare samarbetet med turistbranschen bidrog till ökningen. Under januari–december ökade antalet besök i nationalparkerna med 10 procent jämfört med år 2016 och uppgick till 3,1 miljoner besök. Ökningen beror särskilt på den nya nationalparken i Hossa som invigdes under Finlands 100-årsjubileumsår. Antalet besök i området fördubblades jämfört med fjolåret.

De totala inkomst- och sysselsättningseffekterna av besökarna i nationalparkerna, statens strövområden och andra skyddsområden och utflyktsmål som är viktiga rekreationsmål uppgick år 2017 till 258 miljoner euro och 2 582 årsverken. De som besökte skydds- och strövområdena tillförde närregionerna 27,6 miljoner euro, vilket är 15 procent mer än 2016.

Effekter som besökarna i nationalparkerna, statens strövområden och vissa andra skydds- och rekreationsområden hade för de lokala ekonomierna år 2017


Total inkomsteffekt, miljoner euro Total sysselsättningseffekt, åv Antal besök,
grr
Nationalparker, 40 st. 206.5 2,055 3,104,700
Statens strövområden, 5 st. 10.9 116 237,900
Historiska utflyktsmål, 6 st. 6.4 63 228,800
Övriga skydds- och rekreationsområden, 6 st. 34.5 348 539,500
Totalt 258.3 2,582 4,110,900


De nationalparker som hade de största effekterna för den lokala ekonomin år 2017 var Pallas-Yllästunturi nationalpark (61,5 milj. €), Urho Kekkonens nationalpark (36,6 milj. €), Koli nationalpark (21,5 milj. €), Oulanka nationalpark (18,8 milj. €) och Pyhä-Luosto nationalpark (13,3 milj. €).

Fiskarna och jägarna hade också betydande effekter för den regionala ekonomin. Mest gynnades de regionala ekonomierna i Östra och Norra Finland. Sammanlagt bidrog jakt- och fiskekunderna till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på nästan 43 miljoner euro och 261 årsverken.

Sålda jakt- och fisketillstånd och fiskevårdsavgifter år 2017

Jakttillstånd, st. 53,962
Fisketillstånd, st. 82,740
Antalet personer som betalat fiskevårdsavgiften för ett helt år, st. 192,360

 


Nätverket av skogsbilvägar är viktiga för rekreationen

De vägar som byggts för skogsbruket har visat sig utgöra en viktig infrastruktur för rekreationen på statens marker. I syfte att utveckla uppföljningen av rekreationsnyttan i mångbruksskogarna har användningen av skogsvägarna följts upp i anslutning till naturresursplanerna för Kajanaland, Södra Finland och Österbotten. Denna uppföljning fortsätter sommaren 2018 i det område som en naturresursplan utarbetas för i Lappland.

Utifrån utredningar om användningen av vägarna har man uppskattat att sedvanliga mångbruksskogar årligen besöks ungefär en halv miljon gånger i Kajanaland och ungefär en miljon gånger i Södra Finland. Uppgifter om användningen av skogsvägarna i det område som omfattas av naturresursplanen för Österbotten blir klara år 2018.

De vägar som byggts för skogsbruket används till största delen friluftsmänniskor: enligt utredningarna om vägnätet både i Kajanaland och i Södra Finland har skogsvägarna till ca 85 procent använts för rekreation (utredningar om användare av skogsvägar 2015–2016).


Vägar och snöskoterspår i mångbruksskogar 2017km
Skogsvägar, statens marker 38,000

Iståndsatta vägar 2017 440

Byggda vägar 2017 170
Snöskoterspår 4,204


Reparationsskulden för nationalparker och historiska objekt ger anledning till bekymmer

Att nationalparkerna och utflyktsmålen och den utrustning och de konstruktioner som behövs för servicen vid dem, såsom leder och rastplatser, är i gott skick är en förutsättning för en fortsatt ökning i antalet besökare och för bevarandet av de historiska värdena.

År 2017 gjorde Forststyrelsens Naturtjänster en utredning om reparationsskulden i anslutning till de historiska objekten och serviceutrustningen vid naturobjekten. Utredningen visade att reparationsskulden för naturobjekten uppgår till ca 44 miljoner euro och för de historiska objekten till över 72 miljoner euro. År 2018 preciseras beräkningen av reparationsskulden vidare till åtgärdsplaner och objektsbestämda kostnadskalkyler.Utflyktskonstruktioner i nationalparker, statens strövområden och andra skydds- och rekreationsområden 2017st.
Skyltning och vägledning 3,998
Ödestugor och hyresstugor 418
Rastplatser 2,853
Konstruktioner för båtliv 583
Torrtoaletter och avfallshantering 2,249
Vedförsörjning 1,641
Utflyktsleder i nationalparker, statens strövområden och andra skydds- och rekreationsområden 2017km
Friluftsleder och naturstigar 6,158
Skidleder och -spår 2,196
Båt- och vattenleder 716
Snöskoterspår och -leder 3,706Foto: Laura Johansson