Arbete för tusentals

I egenskap av stor markinnehavare och arbetsgivare har Forststyrelsen en ansvarsfull uppgift i Norra och Östra Finland, där verksamheten har betydande effekter på den regionala ekonomin. I enlighet med de allmänna samhälleliga förpliktelserna tar Forststyrelsen fasta på kraven om att främja sysselsättningen.

Forststyrelsen arbetar i landskapen

År 2017 hade Forststyrelsen över 1 200 anställda på 42 orter. Av dessa arbetade nästan 90 procent utanför huvudstadsregionen.


Forststyrelsens personal 2017pers
Antal anställda på huvudkontoret 156
Antal anställda utanför huvudkontoret 1,068
De beträffande antalet anställda största verksamhetsställena

Rovaniemi 121

Uleåborg 71

Jyväskylä 36

Ivalo 28

Kuopio 28

 Forststyrelsen främjar entreprenörskap

Forststyrelsen anlitar tjänster som tillhandahålls av privata företagare och stöder därmed entreprenörskapet särskilt på små orter. Forststyrelsen köper alla avverkningsarbeten och virkestransporter samt en betydande del av skogsvårds- och skogsförbättringsarbetet som tjänster av företag inom branschen.

Vid upphandling av entreprenörstjänster följs lagstiftningen om offentlig upphandling. Huvudprinciperna i lagstiftningen är att främja en sund konkurrens och behandla företagarna jämlikt och utan diskriminering.

År 2017 sysselsatte Forststyrelsens entreprenader sammanlagt ca 400 företag som tillsammans hade ca 2 000 arbetstagare. Turismen och rekreationsanvändningen i skydds- och strövområdena sysselsatte också företagare inom både turismen och service- och underhållsbranschen. Under de kommande åren kommer allt fler tjänster vid naturobjekten att läggas ut på entreprenad till lokala företagare.


Sysselsättningseffekten av Forststyrelsens verksamhet samt antalet företag och avtal 2017

Sysselsättningseffekt, åv

Arbetstillfällen i skogssektorn som uppkommit i mångbruksskogarna 5,000

Besökare i nationalparker, statens strövområden och vissa andra skydds- och rekreationsområden 2,582

Jakat- och fiskekunder 261
Sysselsatta företag i skogsbranschen, st. 400
Gällande samarbetsavtal med turistföretag i skyddsområdena, st. 606
Avtal i anslutning till naturturism i mångbruksskogar, st.

Hotell i affärsområden 29

Campingområden 12

Övriga turismområden 97

Spår- och utflyktsleder 289

Snöskoterspår 100Foto: Keijo Kallunki