Hållbar avkastning generation efter generation

Forststyrelsen har som mål att utveckla användningen av statens mark- och vattenegendom på ett ansvarsfullt sätt så att den gagnar hela samhället så bra som möjligt. Forststyrelsen ger staten inkomster och ökar strategienligt välfärden i landskapen samt främjar tjänster för välbefinnande som härrör från naturen.

Forststyrelsen säkerställer bästa möjliga avkastning från statens marker generation efter generation och förbättrar livskraften i landskapen.

 

Nästan en tredjedel av omsättningen intäktsförs till staten

Forststyrelsen betalar 92,7 miljoner euro av resultatet för 2017 till staten. Merparten av resultatet härrörde från virkesförsäljning.

Den ekonomiska välfärd som Forststyrelsen genererar fördelas på olika aktörer i samhället i form av löner, arvoden, skatter, anskaffningar och utdelningar.

Ekonomisk välfärd 2017

Vinstutdelning till staten, miljoner euro 92.7
Lön till personalen, miljoner euro 51,481,434
Landskap som mest lön betaldes till, miljoner euro

Lappland 14 270 863 (28 %)

Nyland 9 897 354 (19 %)

Norra Österbotten 7 205 821 (14 %)

Kajanaland 4 869 169 (9 %)
Affärsverksamhetens (Forststyrelsen Skogsbruk Ab och Forststyrelsen Fastighetsutveckling) effekter för nationalekonomin via värdekedjorna, miljoner euro 1,800
Totala inkomsteffekter på de lokala ekonomierna av besökarna i skyddsområden, miljoner euro 258
Totala inkomsteffekter på de regionala ekonomierna av jakt- och fiskekunderna, miljoner euro 42.7
Sysselsättningseffekt, åv

Arbetstillfällen i skogssektorn som uppkommit i mångbruksskogarna 5,000

Besökare i nationalparker, statens strövområden och vissa andra skydds- och rekreationsområden 2,582

Jakat- och fiskekunder 261
Sysselsatta företag i skogsbranschen, st. 400
Gällande samarbetsavtal med turistföretag i skyddsområdena, st. 606
Avtal om naturturism i mångbruksskogarna, st. 527


De allmänna samhälleliga förpliktelserna utgör kärnan för samhällsansvaret

De samhälleliga förpliktelserna utgör grunden för en miljömässigt, samhälleligt och socialt ansvarsfull verksamhet.

De allmänna samhälleliga förpliktelserna anknyter förutom till skyddet av den biologiska mångfalden även till rekreationsbruket av naturen, sysselsättningen, tryggandet av förutsättningarna för utövandet av samisk kultur och de förpliktelser som stadgas i renskötsellagen. Verksamheten tar också hänsyn till forskningens, undervisningens, försvarsmaktens och gränsbevakningens markanvändningsbehov.Affärsverksamhetens (Forststyrelsen Skogsbruk Ab och Forststyrelsen Fastighetsutveckling) allmänna samhälleliga förpliktelser 2017


miljoner euro
Mångfald 37.8
Rekreationsbruk 11.6
Renhushållning 2.6
Samekulturen 3.8
Sysselsättning 0.0
Totalt 55.8


 

Hållbar turism

Forststyrelsens Naturtjänster och UNESCOs världsarvsobjekt i Finland följer gemensamma principer för hållbar turism, som iakttas i all verksamhet och i samarbetet med turistföretagarna. År 2017 hade Forststyrelsen 606 samarbetsavtal med turismföretag som gällde verksamhet i skyddsområden.


Jakt och fiske under etiska former

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ser genom sin sakkunniga övervakning till att naturresurserna används på ett hållbart sätt och enligt god sed. Till jakt- och fiskeövervakarnas arbete hör att övervaka bland annat fisket, jakten och terrängtrafiken.


Jakt- och fiskeövervakningen och lagöverträdelser 2017

Antalet händelser inom jakt- och fiskeövervakningen, st. 10,791
Antalet lagöverträdelser i förhållande till antalet händelser inom jakt- och fiskeövervakningen, % 9.8


 

Ansvarsfull planläggning ger landskapen livskraft

Planläggningen har en särskild betydelse för den lokala ekonomin och livskraften i glesbebyggda regioner. Planläggning av tomter för fritidsbostäder skapar också möjligheter till rekreation i det fria.

Planläggningen på Forststyrelsen styrs av planläggningsprinciper fastställda av staten i egenskap av ägare. I dessa framhävs natur-, rekreations- och kulturvärdena, allemansrätten samt de samhälleliga skyldigheterna i anslutning till rennäringen och samekulturen.

Forststyrelsens markförvärv och markförsäljning regleras enligt jord- och skogsbruksministeriets resultatstyrning. Om man ser till markarealens omfattning köper Forststyrelsen mest mark för Försvarsmaktens och Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s behov.

Arbetsmöjligheter för fångar vid öppna anstalter

Forststyrelsens Naturtjänster har samarbetat regelbundet med Brottspåföljdmyndigheten i över tio år. Forststyrelsen erbjuder fångar vid öppna anstalter möjlighet att arbeta med finansiering ur Brottspåföljdmyndighetens och Forststyrelsens budgetar.

Forststyrelsens arbetsplatser är en del av fångarnas rehabilitering på vägen mot frihet. Fångarna arbetar för Naturtjänsterna och man förhåller sig till dem som om de vore arbetstagare. I anslutning till arbetet ges också Green Care-rehabilitering på de vackraste platserna i den finländska naturen.

Det är framför allt fångarna själva som har nytta av fångarbetet. De som närmar sig frigivning får öva sig i praktiskt arbete och utföra mångsidiga uppgifter. Arbetet stärker tron på de egna kunskaperna och förmågan särskilt om det handlar om det första arbetsförhållandet.

År 2017 kunde Forststyrelsen med hjälp av fångarbetet upprätthålla skicket på konstruktioner och utrustning och utföra servicearbeten bland annat i Noux, Sibbo storskog, Liesjärvi, Seitseminen och Helvetinjärvi nationalparker samt i strövområdena i Aulanko, Skanslandet och Evo.


Rehabiliterande verksamhet 2017

Sysselsatta fångar vid öppna anstalter, åv 51

 Foto: Jari Salonen