Rätten till bra ledarskap

År 2017 reviderades Forststyrelsens personalpolitik som stöd för den nya strategin.

Personalpolitiken har följande centrala delområden

  • bra personalledning
  • rättvisa
  • jämlikhet
  • etik.


Verksamheten vid Forststyrelsen uppfyller kraven på jämlikhet, jämställdhet och bra bemötande av arbetstagarna samt de lagstadgade kraven och kraven på etiskt hållbart ledarskap och chefsarbete i alla faser av ett anställningsförhållande. Hur jämställdhets- och likabehandlingsplanen har utfallit och vilka punkter i den som kräver förbättring utvärderas en gång om året i samarbetskommittén.

Vi ingriper vid trakasserier och annat osakligt beteende och för att lösa problem tillämpar vi vid behov en yrkesövergripande handlingsmodell som tagits fram för exceptionella situationer. Forststyrelsen medverkar i kampanjen Ett trakasserifritt Finland som startade år 2017.

Personalen upplever att arbetet är betydelsefullt

Forststyrelsen följer upp nöjdheten bland personalen och vad som bör förbättras inom arbetsgemenskapen med hjälp av en personalenkät som genomförs varje år. År 2017 besvarades enkäten av 788 personer, dvs. 69 procent av de anställda.

Arbetet på Forststyrelsen upplevs som betydelsefullt och personalen är starkt engagerad. Jämställdheten, sammanhållningen och arbetarskyddet får också bra betyg av de anställda.

Personalens utvecklingsmöjligheter och att få respons på arbetet nämndes som punkter som bör förbättras.

Hur personalen upplever sitt eget arbete känslomässigt mäts med hjälp av frågor om bland annat arbetsmotivation och -inspiration. År 2017 blev värdet på den mentala vakenheten 3,84 på skalan 1–5 (2016: 3,86).

Personal 31.12.2017
2017
Antal anställda, pers. 1,224

Fast anställda, % 90

Visstidsanställda, % 10
Antal anställda, pers.

Vid huvudkontoret 156

Vid andra kontor 1,068
Könsfördelningen bland personalen, %

Forststyrelsekoncernen


Kvinnor 30


Män 70

Styrelsen


Kvinnor 50


Män 50

Ledningsgruppen


Kvinnor 45


Män 55
Personalens medelålder, år 52
Arbetsdagar som gått förlorade pga. arbetsolycksfall, st. 209


Utvecklingsarbetet fortsatte

År 2017 uppdaterades samarbetsavtalet mellan Forststyrelsen och arbetstagarorganisationerna så att det motsvarar verksamhetsmodellen och organisationen enligt den nya lagen om Forststyrelsen.

Utvecklingen av Forststyrelsen fortsatte med en granskning av koncernfunktionerna och de relaterade samarbetsförhandlingarna. Förhandlingarna resulterade i att funktionerna och de anställda vid servicecentret sammanslogs med koncernenheterna. På samma gång förtydligades ansvarsfördelningen mellan koncernenheterna. Omorganiseringen innebar att 10 personer sades upp.

Hösten 2017 fördes också samarbetsförhandlingar om sysselsättningen av skogsarbetare under vintersäsongen. Forststyrelsen Skogsbruk Ab beslöt att permittera största delen av skogsarbetarna för midvintersäsongen, när arbetet är mest krävande. Forststyrelsen har sammankallat en arbetsgrupp som våren 2018 börjar ta fram nya innovativa lösningar för att förbättra sysselsättningen bland skogsarbetarna på vintern.


Foto: Jari Salonen