Samhällsansvaret på Forststyrelsen

På Forststyrelsen är samhällsansvaret en del av ledarskapet och det dagliga arbetet. Forststyrelsen har ansvarat för förvaltningen av statens mark- och vattenområden i nästan 160 år. Den nationalförmögenhet som vi förvaltar har betydelse för såväl värnandet om landskapens livskraft, den biologiska mångfalden och kulturarvet som stödet för och främjandet av medborgarnas rekreationsanvändning. Verksamheten är berättigad bara om olika intressentgruppers behov kan samordnas så bra som möjligt och enligt bästa praxis.


Programmet för samhällsansvar startades

Forststyrelsens ledning beslöt i november 2017 att börja bygga upp ett program för samhällsansvar. Programmet har som mål att förtydliga målen och indikatorerna för samhällsansvaret och att integrera samhällsansvaret djupare i olika processer och i arbetsbeskrivningen för varje anställd. Programmet för samhällsansvar stöder Forststyrelsens strategi och visar riktlinjerna för utvecklingen av samhällsansvaret. Forststyrelsen håller också på att ta fram ett Compliance-program som ska innehålla Forststyrelsens etiska uppförandekod, Code of Conduct, samt närmare anvisningar för tillvägagångssätten.

I slutet av år 2017 grundade Forststyrelsen en grupp för samhällsansvar. Medlemmarna i gruppen företräder ansvarsområdena och koncernenheterna. Gruppen har till uppgift att våren 2018 utarbeta en vägkarta för programmet för samhällsansvar. Arbetet med samhällsansvaret samordnas av koncernens kommunikationsdirektör, som är medlem i koncernens ledningsgrupp. Gruppen för samhällsansvar är en expert- och utvecklingsgrupp och den samarbetar med Forststyrelsens miljögrupp. Forststyrelsens generaldirektör och ledningsgrupp ansvarar för den strategiska ledningen av samhällsansvaret.

Forststyrelsen anslöt sig till FIBS nätverk för företagsansvar och mångfaldsnätverk i slutet av år 2017.


De viktigaste temana för samhällsansvar identifierades utifrån väsentlighet

Vid definitionen av väsentlighet på Forststyrelsen identifierades väsentliga teman för ansvarsfull verksamhet med utgångspunkt i intressentgrupperna. Definitionen grundade sig på intressentgruppsenkäter som genomfördes år 2017, den kompetens som gruppen för samhällsansvar företräder och ledningens synpunkter. Gruppen för samhällsansvar består av experter från olika enheter vid Forststyrelsen. Experter på samhällsansvar vid KPMG arbetade som utomstående sparrare under processen.

Man identifierade närmare 100 teman för samhällsansvar på Forststyrelsen. Av dessa sammanfattades de viktigaste ämnena till 23 nyckelteman. För varje tema fastställdes en uppskattning av dess betydelse för 14 olika nyckelintressentgrupper, samt en uppskattning av Forststyrelsens effekter för samhällsansvaret via dessa teman.

Till karaktären hos Forststyrelsens verksamhet hör ett brett spektrum av lagstadgade teman kring samhällsansvar men också teman som inte omfattas av lagstiftningen. De väsentligaste temana kan stödja varandra, vara delvis överlappande eller så kan de vara en del av ett större tema i definitionen av väsentlighet. Det här beror på att intressentgrupperna har olika prioriteringar och synvinklar, och också på de lagstadgade uppgifterna som tilldelats Forststyrelsen.

Att identifiera, följa upp och uppdatera olika teman i väsentlighetsspecifikationen är en fortlöpande process. Forststyrelsen kan dra fördel av definitionen vid bedömningen av möjligheterna och riskerna i anslutning till samhällsansvar, rapporteringen och identifieringen av framtida trender. Utöver de valda 23 viktigaste temana identifierades nya teman som man följer upp som stöd för den hållbara verksamheten.


Väsentlighetsanalys

Olennaisuusanalyysi

FN:s mål för hållbar utveckling

Forststyrelsen har förbundit sig att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, Agenda2030). I anslutning till gruppen för samhällsansvar och gruppens arbete har Forststyrelsen våren 2018 fastställt de viktigaste målen för hållbar utveckling med hänsyn till det egna arbetet och intressentgrupperna. Målet och närmare beskrivningar av dem publiceras på Forststyrelsens webbplats i september 2018.

FN:s mål för hållbar utveckling

 


 Foto: Jari Salonen