Megatrender formar utsikterna för verksamhetsmiljön

Många globala megatrender, såsom klimatförändringen, digitaliseringen och urbaniseringen, har effekter även för Forststyrelsens verksamhet och omvärld. Fram till år 2030 kommer befolkningen i de finländska städerna att öka med 400 000 invånare och var fjärde finländare kommer att vara över 65 år.


Megatrend

Megatrend

 


Förnyelserna fortsätter

År 2017 fortsatte reformen av Forststyrelsens verksamhet, som hade föranletts av lagrevideringen år 2016. Målet med reformen är att allt mer medvetet leda och utveckla Forststyrelsen som en helhet.

I början av 2017 godkändes en nya arbetsordning. Namnet på resultatenheten Laatumaa ändrades till Forststyrelsen Fastighetsutveckling och Offentliga förvaltningsuppgifter delades upp i två enheter; Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och Fisketjänster.

I enlighet med de reviderade ägarpolitiska riktlinjerna komprimerades verksamheten genom en avyttring av affärsverksamheten med plantor. Forststyrelsens dotterbolag Fin Forelia Oy såldes i juni 2017. Som ett led i effektiviseringen av verksamheten lades uppgifter ned även hos Forststyrelsen, särskilt inom koncernförvaltningen.


Det förbättrade ekonomiska läget stärkte efterfrågan på service

Det allmänna förbättrade ekonomiska läget ökade efterfrågan på Forststyrelsens tjänster år 2017. Även om försäljningsvolymen på gagnvirke var något mindre än året innan, fick Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s ett utmärkt rörelseresultat jämfört med tidigare år. Ökningen inom turismen och det växande intresset för att röra sig i naturen gjorde att efterfrågan på natur- och vildmarkstjänster ökade liksom också på de tomter som förvaltas av Forststyrelsen Fastighetsutveckling.

Efterfrågan på jakt- och fisketillstånd var fortsatt stark – i många regioner större än den mängd tillstånd som kan beviljas under hållbara former. Inom vindkraftsverksamheten var 2017 som förutspått ett år av byggande och två nya vindkraftsparker öppnades på statens marker.


Aktivt samarbete i samernas hembygdsområde

Forststyrelsens verksamhet i samernas hembygdsområde år 2017 var förenlig med naturresursplanen bortsett från att avverkningar gjordes i mindre omfattning än planerat. Avtalet om samarbetsförfarandet och om beaktandet av renhushållningen mellan Forststyrelsen, Sametinget, skolternas byastämma och renbeteslagen i sameområdet följdes under året. För Juutua-Tuulispää rekreationsskog utarbetades en plan för specialområdet i samarbete med de lokala användarna av området och med den av sametinget tillsatta arbetsgruppen Akwé:Kon.

Det nära samarbetet med renhushållningen fortsatte och regelbundna samarbetsförhandlingar hölls både med Renbeteslagsföreningen och med renbeteslagen. Alla avverknings-, markberednings- och vägbyggnadsplaner samt avtal om turistleder skickades till renbeteslagen. Förhandlingar fördes och planerna ändrades där det behövdes. Enligt den respons som erhållits har samarbetet mellan renbeteslagen och Forststyrelsen fungerat som överenskommet.


Erkännande för arbetet

År 2017 fick Forststyrelsen erkännanden och pris för sitt arbete i anslutning till rekreations- och turismbruket av skogarna, skogssektorn och kulturarvet.

  • World Travel & Tourism Council belönade Pallas-Yllästunturi nationalpark för det ansvarsfulla utvecklingsarbetet och samarbetet med lokalsamhället.
  • Den längsta cykelleden i Hossa nationalpark (Sininen saavutus) är den första cykelleden i Norden som belönats med internationella terrängcyklingsförbundet IMBA:s EPIC-utmärkelse.
  • På Finnish Travel Gala belönade Suomen matkailutoimistoalan liitto SMAL Forststyrelsens nationalparker som den turismupplevelse som gjort det starkaste intrycket.
  • Matkailutoimittajien Kilta belönade Skanslandet utanför Helsingfors med priset Årets inhemska resmål.
  • På Skogsdagarna belönade Finlands Skogsförening evenemangsturnén och långtradaren Bioaika för en betydande insats för den finländska skogsbranschen. Bioaika genomfördes tillsammans med skogssektorn och riktade sig främst till ungdomar.
  • Kulturarvsinventeringen som gjordes åren 2010–2015 i mångbruksskogarna fick ett hedersomnämnande av Europa Norsta, en organisation som värnar om det europeiska kulturarvet. Hedersomnämnandet delas ut till projekt som har bidragit till att främja och förbättra bevarandet av det europeiska kulturarvet.


Skogsbehandling och fiskearrangemang var på tapeten

Den respons som intressegrupperna gav Forststyrelsen år 2017 gällde främst skogsbehandlingen på öar och i strövområden. Skogsbehandlingen vid Lammasjärvi i Kuhmo, på öarna i Oulujärvi och vid Paljakka i Puolanka var särskilt på tapeten. Dessutom påverkade den reviderade fiskelagen möjligheterna för invånarna i Övre Lappland att fiska, vilket medförde utmaningar för Forststyrelsens verksamhet i området. Förhandlingarna om samordnandet av skogsbruket och renhushållningen fortsatte under året även i samernas hembygdsområde.


Rättegångar

Skadorna av råvirkeskartellen behandlades av Helsingfors hovrätt år 2017. Forststyrelsen ansöker i egenskap av virkesförsäljare om ersättning av UPM Kymmene Ab, Andelslaget Metsäliitto och Stora Enso Abp i en sanktionsrättegång. Huvudförhandlingen avslutades i januari 2018. Hovrätten kommer att meddela domen senare i år.

Förutom råvirkeskartellen avgjordes tvister efter företagsaffären som genomfördes år 2013 mellan Forststyrelsen och MH-Kivi Oy och Morenia Oy av en skiljedomstol år 2017. I det redan andra beslutet avgjorde skiljedomstolen målet enligt Forststyrelsens uppfattning och krav. Skiljedomstolens beslut är lagakraftvunna men behandlingen av talandena om ogiltighetsförklaring pågår fortfarande.


Foto: Ilkka Immonen