Föregångare inom mångsidig bioekonomi

Forststyrelsens reviderade strategi godkändes hösten 2016. Strategin kan sammanfattas som Forststyrelsens strävan att vara en "Föregångare inom mångsidig bioekonomi" och den stakar ut Forststyrelsens verksamhet fram till år 2020.

I enlighet med de strategiska riktlinjerna

  • garanterar vi den bästa hållbara avkastningen generation efter generation
  • förbättrar vi landskapens livskraft
  • visar vi riktningen för ansvarsfull verksamhet och hejdar utarmningen av den biologiska mångfalden på statens marker
  • handlar vi samstämmigt och effektivt och utnyttjar digitaliseringens möjligheter.


Våra nya gemensamma värden

År 2017 fortsatte vi omsätta strategin i praktiken tillsammans med personalen. Vi ordnade bland annat workshopar kring temat om att göra strategin till en del av vardagen. Arbetet på workshoparna ledde till att vi kunde fastställa nya etiska värderingar för Forststyrelsen: omsorg, betydelse och resultat.

Vårt arbete bygger upp arvet för kommande generationer.

 

Omsorg
Vi arbetar för en ansvarsfull användning och skötsel av naturresurserna, för naturens mångfald och för kulturarvet. Kunderna, samarbetspartnerna och arbetskamraterna är viktiga för oss.Betydelse
Vi utför ett betydelsefullt arbete för hela Finlands, det finländska samhällets och naturens bästa. Det här är en kraft som hjälper till att samordna många slags önskemål och mål som ibland också kan vara motstridiga.

Resultat
Vårt arbete ger resultat. Resultatet består av såväl immateriell som materiell nytta som uppkommer på statens mark- och vattenområden på ett hållbart sätt över generationerna.


Mot en allt hållbarare framtid

I slutet av år 2017 började Forststyrelsen bygga upp ett koncernövergripande program för samhällsansvaret. Programmet stöder uppnåendet av de strategiska målen. Målet med programmet är att definiera de för Forststyrelsen väsentligaste delområdena av samhällsansvaret samt att öka målmedvetenheten och slagkraften i ansvarsfrågor.

En arbetsgrupp bestående av företrädare från alla ansvarsområden och koncernenheter leder arbetet med att bygga upp programmet för samhällsansvar.Foto: Jari Salonen