Mångsidiga partnerskap och delaktiggörande samarbete

En hållbar användning av statens skogar och vatten förutsätter partnerskap och samarbete. Forststyrelsens samarbetspartner och intressentgrupperna representerar ett brett fält, och samarbetsformerna varierar från handel till samverkan, handledning, informationsutbyte och växelverkan.

Intressentgrupper

Sidosryhmakaavio


Mål och önskemål sammanförs

Finländare förhåller sig till skogen som ett nationellt levande arv. Skogarna, naturresurserna och hur de används väcker livlig diskussion. Användningen av skogarna leder också till motstridigheter eftersom det ställs många slags mål och förväntningar på användningen av statens mark- och vattenområden.

Naturresursplaneringen genomförs alltid tillsammans med lokala intressentgrupper.

 

Samordnandet av målsättningarna och önskemålen accentueras i den respons som intressentgrupperna ger Forststyrelsen. Naturresursplaneringen, som alltid involverar en omfattande lokal samarbetsgrupp, är ett viktigt verktyg i arbetet med att samordna de målsättningar och önskemål som riktar sig till statens marker. Vid naturresursplaneringen görs en övergripande granskning av hur naturresurserna används och förvaltas. Resultatet av granskningen är en femårig naturresursplan som styr Forststyrelsens verksamhet. Naturresursplanen för Södra Finland blev klar år 2017. I fjol startades också utarbetandet av en naturresursplan för Mellersta och Norra Österbotten i samarbete med intressentgrupperna.

Forststyrelsen upplevs som en pålitligt och nyttig samarbetspartner

Forststyrelsen mäter årligen intressentgruppernas uppfattning om Forststyrelsens verksamhet och namn. Enkäten riktar sig till Forststyrelsens centrala intressentgrupper: kunder, aktörer inom förvaltning och politik, förbund och organisationer i skogssektorn, medborgarorganisationer, medier samt aktörer inom utbildning, forskning och turism.

I intressentgruppsundersökningen år 2017 lades större fokus än tidigare på mätning av samhällsansvaret och verksamhetsutvecklingen. Enligt enkäten betraktas Forststyrelsen som en pålitlig samarbetspartner och att samarbete med Forststyrelsen ger resultat. Förbättringar bör emellertid göras när det gäller flexibiliteten, förändringsförmågan och tydligheten i uppgiftsbeskrivningen.

De som besvarade enkäten ansåg att Forststyrelsens viktigaste uppgift liksom tidigare år är att förvalta statens naturresurser och att samordna aspekterna hos affärsverksamheten, tjänsterna och skyddet.

Samarbetet och växelverkan samt kommunikationen kring verksamheten och samhällsansvaret var de frågor som Forststyrelsen behöver förbättra mest, enligt enkäten.

Forststyrelsen hade ett ganska bra namn om sig år 2017 men utvecklingen har haft en något sjunkande riktning.

Organisationerna och förbunden i skogsbranschen gav de högsta betygen på Forststyrelsens namn. Medborgarorganisationerna och aktörerna i turistbranschen var de mest kritiska bland intressentorganisationerna i det här avseendet.


Skogsbehandling och fiskearrangemang väckte oro

Den respons som intressegrupperna gav Forststyrelsen år 2017 gällde främst skogsbehandlingen på öar och i strövområden. Dessutom medförde den reviderade fiskelagen ändringar i möjligheterna för invånarna i Övre Lappland att fiska, vilket medförde utmaningar för Forststyrelsens verksamhet i området.

Skogsbehandlingen vid Lammasjärvi i Kuhmo, på öarna i Oulujärvi och vid Paljakka i Puolanka var särskilt på tapeten. Forststyrelsen strävade efter att lösa tvisterna i samarbete med intressentgrupperna. På hösten diskuterade man bland annat med Greenpeace om öarna i Oulujärvi, och i början av år 2018 ordnades ett möte för intressentgrupper i Puolanka.

I samernas hembygdsområde har avverkningar inte genomförts om ett renbeteslag har motsatt sig avverkningarna i förväg och förhandlingar inte har lett till samförstånd. Vissa renbeteslag i Enare har krävt att omfattande bedömningar av kulturkonsekvenserna ska utarbetas innan avverkningar kan göras på statens marker. Därför har avverkningar inte gjorts i dessa renbeteslags områden och den sålda virkesvolymen i Enare stannade klart under avverkningsmålet. Förhandlingarna om att samordna skogsbruket och renhushållningen fortsätter både med renbeteslagen och med Sametinget.


Foto: Jussi Riikonen