Forststyrelsen samordnar förväntningarna

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som använder, vårdar och skyddar statens mark- och vattenegendom på ett hållbart sätt. Forststyrelsen driver affärsverksamhet inom skogsbruket och i fastighetsbranschen. Forststyrelsen har också offentliga förvaltningsuppgifter i anslutning till statens mark- och vattenområden: naturskydd, jakt- och fiskeärenden och rekreationsbruk.

Såväl staten som kunderna och intressentgrupperna har förväntningar på Forststyrelsen. Att samordna olika förväntningar utgör kärnan i Forststyrelsens verksamhet.

I egenskap av ägare förutsätter staten att Forststyrelsen

  • sköter statens mark- och vattenegendom bra och höjer värdet på den
  • genererar inkomster för staten
  • skapar förutsättningar för nya verksamheter och aktiviteter på statens marker
  • värnar om kulturarvet och den biologiska mångfalden
  • bevakar statens intresse i anslutning till de statsägda markerna och vattnen
  • producerar tjänster och välbefinnande för medborgarna
  • beaktar behoven hos de organisationer som använder statens marker (försvarsmakten, forskning, undervisning)
  • främjar klimatnyttan av de statsägda områdena, såsom kolbildningen i skogarna.


Foto: Olli-Pekka Orpo