Riskhantering

Målet med riskhanteringen är att säkerställa måluppfyllelsen på Forststyrelsen, fullgörandet av de lagstadgade uppgifterna och kontinuiteten i verksamheten.

Förfaringssätt

Riskerna hanteras med hjälp av en definierad riskhanteringsprocess. Forststyrelsens styrelse övervakar att riskhanteringen fungerar och är tillräcklig och fastställer riskhanteringspolitiken. Revisionsutskottet bistår styrelsen i övervakningen av riskhanteringen.

Generaldirektören har det övergripande ansvaret för riskhanteringen och för kravenligheten hos verksamheten. Riskhanteringschefen äger riskhanteringsprocessen, ansvarar för samordnandet och utvecklingen av samt anvisningarna och rapporteringsmodellerna för riskhanteringen och stöder riskhanteringen i organisationen. Direktörerna för ansvarsområdena och dotterbolagen ansvarar för riskhanteringen och kravenligheten i sin enhet eller i sitt bolag.

Forststyrelsens inställning till risktagande är återhållsam. Riskernas betydelse bedöms utifrån en kombination av hur sannolik en händelse är och hurdana effekter den skulle ha, och riskerna hanteras där de uppkommer.Risker i anslutning till Forststyrelsens verksamhet

Centrala risker:

  • en negativ utveckling av virkes- och fastighetspriserna samt åtgången
  • en försämrad balans mellan de offentliga förvaltningsuppgifternas mål och finansieringen av dem
  • beslutsfattandet i ett enskilt ansvarsområde och betydande olägenhet som verksamheten orsakar Forststyrelsen, om man inte tar tillräckligt bra hänsyn till Forststyrelsens övergripande intresse och målen för de andra ansvarsområdena
  • anpassningen till klimatförändringen och att den beaktas tillräckligt i Forststyrelsens verksamhet.


De viktigaste riskerna i anslutning till samhällsansvaret:

  • att den biologiska mångfalden äventyras till följd av Forststyrelsens verksamhet
  • att en hållbar användning av utflyktsmålen i naturen äventyras om antalet besökare ökar kraftigt
  • för stor homogenitet bland personalen och olikt bemötande av de anställda
  • risker i anslutning till personalens och entreprenörernas arbetssäkerhet samt eventuella brister i samarbetspartnernas samhällsansvar.


Operativa risker:

  • förhållandena i naturen och osäkerhet i anslutning till datasystemens funktion.


Verksamhetsförutsättningarna påverkas också av hur Forststyrelsens verksamhet uppskattas, både beträffande jakt- och fisketjänsterna, rekreations- och skyddsarbetet och skogsbruket. Hur de pågående utvecklingsprojekten utfaller kommer också att påverka verksamhetens resultat och måluppfyllelsen.Riskhanteringen 2017

År 2017 lyckades riskhanteringen i huvudsak bra, men det noterades några punkter som bör förbättras. Dessa har bland annat att göra med upprätthållandet av personalens kompetens och kravenlighet samt säkrandet av verksamheten i ICT-miljön.

År 2017 satsade man på att säkerställa uppfyllandet av kraven i dataskyddslagstiftningen som träder i kraft år 2018. Vintern 2017 mordbrändes en naturstuga och ett vedlider i Utsjoki, vilket försämrade Forststyrelsens kundservice och verksamhetsförutsättningar i området.


Foto: Jari Salonen