Ledningsprinciper

Forststyrelsen leds och utvecklas som en helhet med beaktande av den allmänna uppgiften, lagstiftningen om Forststyrelsen och de offentliga förvaltningsuppgifternas särställning.

Forststyrelsens högsta ledande organ är styrelsen. Styrelsen har hand om den strategiska ledningen och administrationen av Forststyrelsen. Styrelsen ser också till att verksamheten ordnas på tillbörligt sätt.

En av statsrådet utsedd verkställande direktör, som har titeln generaldirektör, leder och utvecklar Forststyrelsens verksamhet och verkställer styrelsens beslut. Verkställande direktören har vidare hand om den operativa ledningen av Forststyrelsen och övervakar att bokföringen är förenlig med lag och att kapitalförvaltningen har ordnats på ett tillförlitligt sätt.

Naturtjänstdirektören ansvarar för Forststyrelsens enhet Offentliga förvaltninguppgifter. Jakt- och fiskedirektören ansvarar för de Offentliga förvaltninguppgifter i anslutning till jakt och fiske samt för jakt- och fiskeövervakningen.

De ärenden som ska läggas fram för styrelsen bereds i regel av ledningsgruppen, som biträder generaldirektören och behandlar av generaldirektören tilldelade ärenden. Generaldirektören beslutar om ledningsgruppen sammansättning och är ordförande för gruppen.

Intern revision
I början av år 2018 försköts tyngdpunkten i den interna revisionen till köpta tjänster. Riskhanteringschefen har hand om planeringen, anskaffningen och uppföljningen av granskningsåtgärderna som stöd för styrelsens granskningsutskott.Stärkt lokal verksamhet och samverkan

År 2017 stärkte Forststyrelsen verksamheterna och samarbetet i regionerna genom att tillsätta regionala ledningsgrupper i Lappland, Österbotten-Kajanaland och Södra Finland.

De regionala ledningsgrupperna har till uppgift att säkerställa Forststyrelsens övergripande intresse och synergieffekterna samt kontakten mellan enheterna. Dessutom skapar ledningsgrupperna enhetliga ställningstaganden på Forststyrelsen och säkerställer att den regionala aspekten beaktas i utlåtanden som hanteras centraliserat. De regionala ledningsgrupperna rapporterar både till Forststyrelsen och till ledningsgrupperna för ansvarsområdena.

 Stärkt lokal verksamhet och samverkan


 Foto: Jari Salonen