Ersättningssystemet

Forststyrelsens ersättningspolitik styrs av statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik och av Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer 2016–2020. Enligt riktlinjerna ska ersättningarna vara rättvisa och motivera personalen.

Ersättningarna grundar sig på målen i Forststyrelsens strategi och bidrar till att styra koncernens verksamhet i den önskade riktningen. Forststyrelsen och dess dotterbolag jämställs vid ersättningarna med statsägda, kommersiellt drivna icke-noterade bolag.

Arvoden till Forststyrelsens styrelse fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Forststyrelsens styrelse eller ledning har inga förmåner som avviker från sedvanliga anställningsförmåner, och inte heller några tilläggspensionsarrangemang.

Personalen, ledningen inbegripen, omfattas av modellen med resultatpremier. Resultatpremiesystemet följer de allmänna riktlinjerna som fastställts för statens ägarstyrning. Styrelsen beslutar om resultatpremiesystemet, målen och de årliga resultatpremierna.Arvoden till medlemmar av Forststyrelsens styrelse och granskningsutskottets ordförande

Ordförande 2 000 euro/mån + 600 euro/möte
Vice ordförande 1 300 euro/mån + 300 euro/möte
Granskningsutskottets ordförande 1 300 euro/mån + 600 euro/möte
Övriga styrelsemedlemmar 1 150 euro/mån + 300 euro/möte

Arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar fr.o.m. 1.6.2016. Månads- och mötesarvodena är beskattningsbar inkomst.


De löner och arvoden som betalades till styrelsen och verkställande direktören uppgick till sammanlagt 378 560 euro under räkenskapsperioden (2016: 347 515 euro).


Foto: Eeva Mäkinen