Förvaltning och ledarskap

Enligt lagen om Forststyrelsen (234/2016) är Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. Forststyrelsen ska på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter.

De viktigaste målen för Forststyrelsens verksamhet godkänns varje år av riksdagen i samband med behandlingen av statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen. När det gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna ansvarar miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet för resultatstyrningen i fråga om sitt ansvarsområde. De offentliga förvaltningsuppgifterna hanteras separat från affärsverksamheten och de finansieras med medel ur statens budget.

Forststyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av sina dotterbolag och intressebolag enligt det som föreskrivs i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). Forststyrelsens styrelse fastställer principerna om god förvaltningssed som ska iakttas i dotterbolagen. De policyer som fastställts för Forststyrelsen gäller hela Forststyrelsen, även dotterbolagen.


Foto: Jari Salonen