Naturskydd


2017 2016 2015
Skydd av arter och naturtyper


Areal för restaurering och naturvård, ha 5,746 5,738 5,670
Uppföljningen av statusen hos direktivarter och de mest hotade arterna, antalet granskningar av artförekomster, st. 6,409 8,536 2,755
Tillståndet hos nätverket Natura 2000 och naturskyddsnätverket


Antalet Natura-områden där en bedömning av tillståndet har utförts 353 269 42
Livskraften hos vilt- och fiskbestånden, ansvarsfullheten i jakt och fiske


Antalet händelser inom jakt- och fiskeövervakningen, st. 10,791 11,278 10,287
Andelen brott mot lag eller tillstånd som konstaterats av alla granskningar, % 9.8 10.1 11.3
Källa


Verksamhetsberättelse och bokslut för Forststyrelsens enhet Offentliga förvaltningsuppgifter