Hållbar användning av skogar2017 2016 2015
PEFC-certifierade mångbruksskogarMångbruksskogarnas areal totalt, ha 4,905,000 4,886,000 4,919,000 1)

varav skogsmark i mångbruksskogar*, ha 3,500,000 3,482,000 3,493,000 1)

varav tvinmark i mångbruksskogar, ha 715,000 714,000 722,000 1)

varav impediment i mångbruksskogar, ha 691,000 690,000 704,000 1)


Mångbruksskog i skogsbruksanvändning, ha 2,900,000 3,033,766 3,012,981 1)
Mångbruksskog i begränsad skogsbruksanvändning, allmänna samhälleliga skyldigheter, ha 231,400 238,425 261,776 1)

varav objekt som begränsats pga. den biologiska mångfalden, ha 23,800 23,868 32,554 1)

varav objekt som begränsats pga. renhushållning, ha 7,100 7,799 8,001 1)

varav objekt som begränsats i syfte att trygga förutsättningarna för samekulturen i samernas hembygdsområde, ha 5,500 5,496 5,472 1)

varav objekt i särskilt betydande rekreationsbruk, ha 195,000 201,262 215,749 1)

andelen objekt i begränsad användning av skogsmarksarealen i mångbruksskogar, % 7 7 7 1)
Mångbruksskog utanför skogsbruket, allmänna samhälleliga skyldigheter (inga avverkningar/plockhuggning), ha 322,500 321,389 302,345 1)

pga. den biologiska mångfalden, ha 189,200 187,201 178,872 1)

pga. renhushållningen, ha 31,000 31,441 32,243 2)

pga. tryggandet av förutsättningarna för samekulturen i samernas hembygdsområde, ha 96,600 96,914 88,218 1)

varav objekt i särskilt betydande rekreationsbruk, ha 5,800 5,833 3,012 1)

andelen objekt utanför skogsbruket av skogsmarksarealen i mångbruksskogar, % 9 9 8 1)


Fördelningen av skogstyper i mångbruksskogarna
Lundar och lundartade moar, % 2 1.6 1 1)

Friska moar, % 20 25.6 23.6 1)

Torra och karga moar, lavmoar, % 78 72.8 75.5 1)


SkogstillgångarVirkesreserven i mångbruksskogarna, mn m3 313 308 307 1)
Tillväxten i mångbruksskogarna, mn m³/år 11 11 11 1)


AvverkningAndel som är föremål för avverkning av den totala skogsarealen under det aktuella året, % 2.1 2.5 1.7 1)
Avverkad volym, mn m³ 5.9 6.06 5.86 1)

varav energived, m³ 120,000 242,500 272,900 1)
Andelen avverkat virke av årsväxten, % 55 55 53.3 1)
Andelen beståndsvårdande avverkning av uttaget, ha (%) 59 58.5 53 1)
Andelen förnyelseavverkning av uttaget, ha (%) 35.5 35 41 1)
Andelen specialavverkningar av alla avverkningar, ha (%) 5.5 6.4 6 1)
Andelen energived av det avverkade virket 2 4.05 4.66 1)


SkogsförnyelseNaturligt förnyade av förnyelseobjekten, ha (%) 13.9 12 7 1)
Förnyade genom sådd eller plantering av förnyelseobjekten, ha, (%) 86.1 88 93 1)
Behandling av markytan Karga ståndorter behandlas inte, annanstans används så lätta beredningsmetoder som möjligt Karga ståndorter behandlas inte, annanstans används så lätta beredningsmetoder som möjligt Karga ståndorter behandlas inte, annanstans används så lätta beredningsmetoder som möjligt 3)
Skyddszoner vid vattendrag Bredden på en skyddszon varierar mellan 10 och 20 meter beroende bl.a. på typen av vattendrag, markytans lutning och jordarten. Bredden på en skyddszon varierar mellan 10 och 20 meter beroende bl.a. på typen av vattendrag, markytans lutning och jordarten. Bredden på en skyddszon varierar mellan 10 och 20 meter beroende bl.a. på typen av vattendrag, markytans lutning och jordarten. 3)
Fröns och plantors ursprung Inhemska Inhemska Inhemska 3)


Miljövårdens kvalitet på arbetsplatserna inom skogsbruketMiljövårdens kvalitet på arbetsplatserna inom skogsbruket:
Naturobjektens särdrag bevarades på arbetsobjekten, % 99 98.6 95 4)

Antalet värdefulla naturvårdsträd på förnyelsearealer, st./ha 12 11.7 11 4)

Vattenvård vid avverkning, vitsord (på skalan 1–4) 3.9 3.7 3.88 4)

Vattenvård vid iståndsättningsdikning, vitsord (på skalan 1–4) 3.8 3.66 3.73 4)
Hyggesbränningar, st. 19 18 18 4)
(Uppkomna skogsbränder, ha) 163 33 0.5 4)
Förbättring av myrnaturens mångfald, ha totalt 745 418 1204 4)

Genom restaurering av livsmiljöer för vilt, ha 356 384 467 4)

Övrig restaurering, ha 389 34 737 4)


DikningNydikning av myrar upphört, år 1994 1994 1994 3)
Iståndsättningsdikning av redan utdikade myrar:
Myrtyper som klassificerats som hotade Blir utanför iståndsättningsdikning och andra åtgärder Blir utanför iståndsättningsdikning och andra åtgärder Blir utanför iståndsättningsdikning och andra åtgärder 3)

Myrtyper som är för karga för virkesproduktion Blir utanför iståndsättningsdikning Blir utanför iståndsättningsdikning Blir utanför iståndsättningsdikning 3)

Myrtyper med bra virkesproduktion Iståndsättningsdikning med 20–30 års mellanrum Iståndsättningsdikning med 20–30 års mellanrum Iståndsättningsdikning med 20–30 års mellanrum 3)

Vattenvård För alla objekt där iståndsättningsdikning genomförs utarbetas en vattenvårdsplan. För alla objekt där iståndsättningsdikning genomförs utarbetas en vattenvårdsplan. För alla objekt där iståndsättningsdikning genomförs utarbetas en vattenvårdsplan. 3)


GödslingVitaliseringsgödsling i syfte att förbättra näringshalten i jordmånen På torvmark i allmänhet aska från trä. På torvmark i allmänhet konstgödsling och aska från trä. På torvmark i allmänhet konstgödsling och aska från trä. 3)
Tillväxtgödsling i syfte att öka beståndets tillväxt På objekt där gödsling ger klar ekonomisk fördel, gödseln väljs efter objektet På objekt där gödsling ger klar ekonomisk fördel, gödseln väljs efter objektet På objekt där gödsling ger klar ekonomisk fördel, gödseln väljs efter objektet 3)
Skydd av vattendrag En skyddszon lämnas kvar En skyddszon lämnas kvar En skyddszon lämnas kvar 3)


Vägnät och transporterSkogsvägar på statens marker, km 38,000 38,000 37,000 1)
Andelen iståndsatta (grundligt renoverade) vägar, km 440 625 600 1)
Omfattningen av nya byggda vägar, km 170 190 180 1)
Mängder transporterat virke:
Biltransport, % (miljoner m³) 73 (4,19) 73,7 (4,53) 77,7 (4,6) 5)

Tågtransport, % (miljoner m³) 26 (1,48) 25,0 (1,54) 21,3 (1,3) 5)

Flottning och fartygstransport, % (miljoner m³) 1 (0,07) 1,3 (0,08) 1,0 (0,06) 5)

Totalt, m³ 5,747,000 6,150,000 5 924 000 5)


Antalet personer som använder skogsvägar i samband med rekreation, % 85 85 85 6)


Skogsbruket i samernas hembygdsområde Principerna kring skogsbruket och renskötseln fastställs i förhandlingar mellan Forststyrelsen, Sametinget och Skoltrådet. Principerna kring skogsbruket och renskötseln fastställs i förhandlingar mellan Forststyrelsen, Sametinget och Skoltrådet. Principerna kring skogsbruket och renskötseln fastställs i förhandlingar mellan Forststyrelsen, Sametinget och Skoltrådet. 3)
Av samernas hembygdsområde:
I skogsbruksanvändning, % 8 8 8 1)

I begränsad skogsbruksanvändning, % 8 8 8 1)

Utanför skogsbruksanvändningen, % 84 84 84 1)
* Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på tvinmark 0,1–1 m³/ha och på impediment mindre än 0,1 m³/ha.
Källa1) GIS-systemet Silvia2) GIS-systemet Uljas3) Miljöguide för skogsbruket4) Miljöuppföljning av skogsbruket5) Skogsbrukets rapporteringssystem6) Utredning om användningen av skogsvägar (2014 Kajanaland, 2015 Södra Finland)