Ansvar för miljö och samhälle

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med inriktning på produktion av tjänster i naturresursbranschen för en mångsidig kundkrets från medborgare till storföretag. Forststyrelsen förvaltar en tredjedel av Finlands areal och har till uppgift att använda, vårda och skydda de förvaltade områdena på ett hållbart sätt.

Forststyrelsen siktar inte bara på att uppnå endast enskilda mål, utan på att maximera den totala nyttan – för samhällets bästa.

 

Till Forststyrelsens affärsverksamhet hör en hållbar vård och användning av statens skogar, fröproduktion för skogsplantering samt uthyrning, försäljning och utveckling i anslutning till statens mark- och vattenområden. Affärsverksamheten drivs av enheten Fastighetsutveckling samt av Forststyrelsens dotterbolag Skogsbruk Ab, Siemen Forelia Oy och MH-Kivi Oy. Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster bildar enheten Offentliga förvaltningsuppgifter, som ansvarar för vården av naturskyddsområdena, friluftstjänsterna, fiske- och jakttjänsterna samt jakt- och fiskeövervakningen.

Forsstyrelsen sysselsätter över 1 200 personer vid 42 verksamhetsställen i olika delar av landet.


Forststyrelsens organisation

Forststyrelsens organisation


Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen

Forststyrelsen har hand om 9 131 000 hektar mark och 3 417 000 hektar vatten, sammanlagt 12 548 000 hektar.


 Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen

 


 Mark- och vattenområden som förvaltas av ForststyrelsenFoto: Jari Salonen