Tillsammans och samstämmigt mot goda resultat

År 2017 var det första hela verksamhetsåret under den nya lagen om Forststyrelsen. Året var framgångsrikt – resultatmålet överträffades och även andra mål som ställts för Forststyrelsen uppnåddes. Forststyrelsens framgång förutsätter att olika intressentgruppers önskemål och behov samordnas.

Förändringarna inom Forststyrelsen som föranleddes av den reviderade lagen som trädde i kraft våren 2016 har fortskridit planenligt. Forststyrelsens kärnverksamhet har indelats i fyra ansvarsområden, av vilka Forststyrelsen Skogsbruk Ab och Forststyrelsen Fastighetsutveckling idkar affärsverksamhet. Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster bildar de Offentliga förvaltningsuppgifterna, som ansvarar för vården av naturskyddsområden, friluftstjänsterna, fiske- och jakttjänsterna samt jakt- och fiskeövervakningen.


Euror och landskapseffekter

År 2017 var ett framgångsrikt år för Forststyrelsen. Forststyrelsekoncernen omsatte 328 miljoner euro och resultatet blev 105,9 miljoner euro. Av resultatet betalar vi 92,7 miljoner euro till staten. Därutöver betalar Forststyrelsen Skogsbruk Ab 5,4 miljoner euro i skatt på sitt resultat.

När det gäller affärsverksamheten var Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s omsättning 296,7 miljoner euro och rörelsevinst 26,5 miljoner euro. I statens mångbruksskogar främjades den biologiska mångfalden genom en satsning på 37 miljoner euro.

Forststyrelsen Fastighetsutveckling redovisar ett resultat på 16,5 miljoner euro för 2017. Ökningen inom turismen satte fart på Fastighetsutvecklings tomtaffärer. Fastighetsutveckling främjar också målen som gäller förnybar energi i och med resultatområdets ansvar för projektutveckling i fråga om vindkraftverk som planeras på statens marker.

Såväl Forststyrelsens affärsverksamhet som de offentliga förvaltningsuppgifterna, dvs. Naturtjänsterna och Jakt- och fisketjänsterna, har betydande effekter för de regionala ekonomierna. Av bruttovärdet på skogsindustrins produktion stod Forststyrelsens virke för ca 1,8 miljarder euro och det gav exportinkomster på ca 1 miljard euro. Nationalparkerna besöktes 3,1 miljoner gånger sammanlagt år 2017. De som besökte nationalparker, statens strövområden och historiska platser på statens marker inbringade 258 miljoner euro till närområdena. Jägare och fiskare bidrog till de totala inkomsterna med närmare 43 miljoner euro.

Forststyrelsen var väl synlig i evenemangen för att fira Finlands självständighets 100-årsjubileum. Höjdpunkter var Naturens dagar, invigningen av Hossa nationalpark och evenemangsturnén Bioaika för ungdomar. Vi medverkade också i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som hade startats på initiativ av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Som ett resultat av kampanjen inrättade privata markägare skyddsområden för sammanlagt 3 064 hektar och Forststyrelsen skyddar en motsvarande areal i statens skogar.


Fortsatt intern utveckling

I enlighet med den nya lagen, strategin och arbetsordningen leds Forststyrelsen allt klarare som en helhet. Vi såg över policyerna som styr vår verksamhet och reviderade också Forststyrelsens etiska värderingar tillsammans med personalen. De regionala ledningsgrupperna bidrar med regionala aspekter för beslutsfattandet.

Vi genomförde omstruktureringar i enlighet med ägarpolicyn genom att avstå från förlustbringande verksamheter. Exempelvis såldes plantbolaget Fin Forelia till bolagets operativa ledning. I och med omorganiseringen av koncernfunktionerna lades tio uppgifter ned inom förvaltningen.

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna om sysselsättningen av skogsarbetare under vinterperioden permitterade Skogsbruk Ab största delen av skogsarbetarna för midvintersäsongen. Nya lösningar för att förbättra sysselsättningen bland skogsarbetarna vintertid kommer att behandlas av en arbetsgrupp som samlas våren 2018.

Trots förändringarna var stämningen fortsatt bra bland personalen. Enligt en personalenkät upplevs arbetet på Forststyrelsen som betydelsefullt och personalen är starkt engagerad. Personalens utvecklingsmöjligheter och att få respons på arbetet nämndes som punkter som bör förbättras.Samhällsansvar och samordnande åtgärder

Att driva en hållbar och ansvarsfull verksamhet och att samordna olika intressegruppers behov utgör kärnan i vår verksamhet. På de mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen ställs många olika slags förväntningar som samordnas tillsammans med intressegrupperna inom ramen för de regionala naturresursplanerna. År 2017 fastställdes naturresursplanen för Södra Finland för åren 2017–2022 och startades naturresursplanen för Österbotten, som blir klar våren 2018.

I slutet av 2017 började vi bygga upp ett program för samhällsansvar. Med hjälp av programmet kan vi fastställa vilka delområden inom samhällsansvar som är väsentliga för vår verksamhet och hur vi kan förbättra deras mätbarhet och slagkraft. Vi vill basera arbetet kring samhällsansvaret på bästa praxis och har förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).


Vården av skogarna har många syften

Forststyrelsen vårdar statens skogsegendom långsiktigt så att skogarna bevaras livskraftiga, träresurserna ökar och skogarna används på ett hållbart och mångsidigt sätt.

Vi är en etablerad virkesleverantör och ett viktigt led i skogssektorns värdekedja. Förnybara naturresurser från skogarna ersätter fossila råvaror och trä blir en råvara för allt innovativare bioekonomiprodukter. Välskötta och mångformiga skogar är också en betydande kolsänka. Ifjol startade vi projektet "Klimatklokt skogsbruk", som är det första forumet för granskning av skogsvården i statens mångbruksskogar med hänsyn till kolbindning och kollager.

Behandlingen av skogarna har väckt oro särskilt i Kajanaland, där man diskuterade avverkningsplanerna för ett antal skogsobjekt. För att få fram lösningar som godkänns av så många parter som möjligt förutsätts dialog mellan intressentgrupperna och accepterande av olika förhållningssätt till skogen. Diskussioner fördes också om ändringarna i lagen om fiske, vilka särskilt berörde invånarna i norr. Forststyrelsen är den som verkställer lagen och blev tvungen att besvara en del av den kritik som framfördes mot lagändringen.


Arbete för främjandet av mångfalden

Vi fortsatte arbetet med att främja mångfalden både i skyddsområden och i mångbruksskogar. Ifjol startades det omfattande projektet Hydrologia-LIFE som går ut på att restaurera myrar och iståndsätta bäckar mot ett ursprungligt tillstånd. Artskyddet har gett positiva resultat: skyddet av saimenvikaren är ett bra exempel på det.

I mångbruksskogarna främjas mångfalden bland annat med hjälp av naturvårdsträd, det områdesekologiska nätverket och aktiva naturvårdsåtgärder. Ett arbete med att aktualisera det områdesekologiska nätverket inleddes i Lappland och i år fortsätter arbetet i Kajanaland. Forststyrelsen Skogsbruk Ab startade också en uppdatering av miljöguiden som blir klar våren 2018.


Ljusa framtidsutsikter

Höga förväntningar ställs på Forststyrelsen även i fortsättningen: vi ska driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och i enlighet med de ägarpolitiska riktlinjerna ska rörelsevinsten öka till 120 miljoner euro fram till år 2020.

Forststyrelsen är en mångsidig aktör inom bioekonomi: vi har en bred know-how och vill vara med om att ta fram lösningar på globala miljöproblem. Statens marker och vatten erbjuder också många fördelar som det finns en stigande efterfrågan på. Jag är övertygad om att vi har bra förutsättningar att infria de förväntningar som samhället och intressentgrupperna ställer på oss. Att vi lyssnar på och växelverkar med intressentgrupperna och att vi säkerställer vår egen kompetens är förutsättningar för framgången.


Pentti Hyttinen
generaldirektör


Foto: Olli-Pekka Orpo