Tvärsektionella Forststyrelsen

Forststyrelsen är en unik kombination av affärsverksamhet och offentlig förvaltning. Att samordna miljömässig, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet utgör kärnan i Forststyrelsens verksamhet, som drivs på fyra ansvarsområden som stödjer varandra sinsemellan.

Affärsverksamheten

Forststyrelsen Skogsbruk Ab – mångbruksskogarna ger välfärd och förnybara råvaror

Forststyrelsen Skogsbruk Ab är ett av Forststyrelsen helägt dotterbolag som har hand om statens PEFC-certifierade mångbruksskogar på ett hållbart sätt.

Varje år säljer och levererar ca sex miljoner kubikmeter virke till sågarna och för skogs- och energiindustrins behov inom bioekonomi. Verksamheten har betydande effekter för de regionala ekonomierna. Forststyrelsen Skogsbruk Ab främjar entreprenörskap genom att lägga ut största delen av skogsvårds- och avverkningsarbetena till lokala företag.

Forststyrelsen samordnar ett flertal olika intressentgruppers varierande behov och bär sitt samhällsansvar genom att i verksamheten framhäva den biologiska mångfalden och främjandet av rekreationsbruket, renhushållningen, samekulturen och sysselsättningen.

De mångbruksskogar som förvaltas av Forststyrelsen Skogsbruk Ab lämpar sig väl såväl för rekreation som för näringsverksamhet. I skogarna kan man göra utflykter, jaga och plocka bär. Skogarna används vidare av naturturismnäringen, renhushållningen och naturproduktsindustrin. Skogsbruket står för ca 90 procent av Forststyrelsens omsättning.

År 2017

Omsättning, miljoner euro 296.7
Resultat, miljoner euro 21.2
Ersättning för nyttjanderätten till statens skogar, miljoner euro 80
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning, miljoner euro 53.7
Avverkad volym, miljoner m³ 5.9
Andel som är föremål för avverkning av den totala skogsarealen, % 2.1
Andelen specialavverkningar av alla avverkningar av förnyelsekaraktär, % 15.1
Antal anställda, pers. 558

 Forststyrelsen Fastighetsutveckling – mervärde för markerna och vattnen

Forststyrelsen Fastighetsutveckling har hand om förvärv, avyttring och utarrendering av Forststyrelsens fastigheter samt planläggningsfrågor. Fastighetsverksamheten höjer värdet på statens mark- och vattenegendom under hållbara former samt skapar förutsättningar för mångsidig bioekonomi och lokalt företagande.

Vid planläggningen tar man fasta på miljöfrågor och lokala förhållanden. Forststyrelsen Fastighetsutveckling säljer och arrenderar ut Laatumaa-tomter till konsumenter och tillhandahåller också tomter för turism och näringsverksamhet. Utvecklingsverksamheten omfattar många olika slag av fastigheter från fjällhotell till industritomter.

Forststyrelsen Fastighetsutveckling främjar Finlands klimatmål genom att utveckla vindkraftsprojekt. År 2017 öppnades två nya vindkraftsparker på statens marker. Med den mängd energi som vindkraftverken producerar kan man till exempel värma upp ca 40 000 eluppvärmda egnahemshus per år. Forststyrelsen Fastighetsutveckling driver också affärsverksamhet med jordmaterial och agerar som intressebevakare i gruvärenden.

Dessutom ansvarar Forststyrelsen Fastighetsutveckling för projektutvecklingen i anslutning till statens mark- och vattenområden samt för utvecklingen av nya affärsverksamheter. Enheten har också en viktig samhällelig roll när det gäller att förvalta och utveckla Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets övningsområden.


År 2017

Omsättning, miljoner euro 15.6
Rörelsevinst, miljoner euro 16.6
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning, miljoner euro 2.1
Vindkraftverk på statens marker, st. 86
Tomter, st.

sålda 115

arrenderade 76
Antal anställda, pers. 45

 Offentliga förvaltningsuppgifter

Naturtjänster – livskraft för människan och naturen

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för naturskyddsområdena och för bevarandet av natur- och kulturmiljöerna i dem. Enheten förvaltar alla nationalparker och naturreservat, 5 statliga strövområden och 12 ödemarksområden i Lappland.

Enheten upprätthåller också avgiftsfri basservice för dem som rör sig i naturen. Förutom i terrängen tillhandahålls service också vid naturum och på nätet, såsom på webbplatserna Utinaturen.fi och Utflyktskarta.fi. Många naturturismföretag drar fördel av Forststyrelsens områden och friluftskonstruktionerna i dem. Vid vissa naturum överförs verksamheten på lokala företagare.

Nationalparkerna besöks över tre miljoner gånger varje år. Parkerna har en stor betydelse för den regionala ekonomin och sysselsättningen: en euro som staten investerar betalar sig ungefär tiofaldigt tillbaka i den lokala ekonomin.

Forststyrelsens Naturtjänster söker aktivt nya samarbetspartner och finansiering för gemensamma projekt. Enheten företräder miljöförvaltningen i samarbetet mellan stater och internationella organisationer, särskilt när det gäller våra grannländer. Enheten förmedlar också god praxis för naturskydd och naturturism från och till Finland.
Jakt- och fisketjänster – tillstånd och upplevelser

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ger medborgarna möjlighet att jaga och fiska med jakt- och fisketillstånd för statens marker. Till enhetens uppgifter hör att övervaka att de som jagar och fiskar har tillstånd och följer lagen på statens mark- och vattenområden. Därtill har jakt- och fisketjänsterna till uppgift att på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet samla in fiskevårdsavgifter av fiskare och redovisa dem till ministeriet.

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster vill vara en enhet som skapar förutsättningar, en pålitlig myndighet och en påverkande kraft inom vilthushållningen. Enheten handlar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och tar fasta på hållbarheten i vilt- och fiskstammarna vid handläggningen av tillstånd. Enheten redovisar öppet för sitt arbete och för följderna av sina beslut.

Den nytta som jakt och fiske ger samhället kommer till uttryck i arbetsplatser och en förbättrad folkhälsa. Jakt och fiske på statens områden ger jobb särskilt i Norra och Östra Finland.

Tillståndsavgifterna används för planeringen av hållbar vilthushållning och för förbättringar i livsmiljöerna för vilt och fiskar. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster främjar också yrkesfisket genom att bevilja tillstånd för kommersiellt fiske.


Offentliga förvaltningsuppgifter (Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster) år 2017

Finansiering ur statsbudgeten, miljoner euro 43.7
EU-projektfinansiering, miljoner euro 4.3
Antal besök totalt (nationalparker, statens strövområden, historiska platser, naturum och andra populära besöksmål), st. 5,948,500
Sålda

jakttillstånd, st. 53,962

fisketillstånd, st. 82,740
Antalet händelser inom jakt- och fiskeövervakningen, st. 10,791
Antal anställda, pers. 501

 

 


Foto: Petri Jauhiainen, Vastavalo.fi