Ett lyckat jubileumsår för Finland

Forststyrelsens första år under den nya lagen om Forststyrelsen var ett lyckat år. Resultatmålet överträffades och även andra mål som ställts för Forststyrelsen uppnåddes. Året präglades också starkt av Finlands 100-årsjubileum och händelserna i anslutning till det.

Nyckeltal 2017

Forststyrelsekoncernens omsättning, miljoner euro 328
Forststyrelsekoncernens resultat, miljoner euro 105.9
Vinstutdelning till staten, miljoner euro 92.7
Personal

Antal anställda, pers. 1,224


varav visstidsanställda, pers. 127

Personalens upplevelse av det egna arbetet (den mentala vakenheten), skala 1–5 3.84


Framgång inom alla ansvarsområden

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, som ansvarar för Forststyrelsens huvudaffärsverksamhet, redovisar ett exceptionellt gott operativt resultat. Bolaget omsatte 296,7 miljoner euro och rörelsevinsten blev 26,5 miljoner euro. Naturens mångfald främjades i statens mångbruksskogar genom en satsning på de allmänna samhälleliga förpliktelserna på 37 miljoner euro.

Forststyrelsen Fastighetsutveckling redovisar ett resultat på 16,5 miljoner euro för 2017. Tillväxten inom turismen återspeglades i form av en livligare efterfrågan på tomter. Inom vindkraftsverksamheten var 2017 som förutspått ett år av byggande och två nya vindkraftsparker öppnades på statens marker.

Hos Forststyrelsens Offentliga förvaltningsuppgifter, dvs. Naturtjänsterna och Jakt- och fisketjänsterna, ökade arbetets effektivitet enligt många indikatorer. Till de regionala ekonomierna kring de skydds- och strövområden och de historiska platser som omfattas av räkningen tillförde besökarna 258 miljoner euro, vilket är 11 procent mer än 2016. Också fiskarnas och jägarnas effekter på den regionala ekonomin var betydande. Sammanlagt bidrog jakt- och fiskekunderna till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på nästan 43 miljoner euro och 261 årsverken.


Samhällsansvaret i kärnan av verksamheten

Samhällsansvaret är ett viktigt delområde i utvecklingen av den nya samstämmiga Forststyrelsen. Den är också en faktor som förenar alla anställda vid Forststyrelsen. Forststyrelsen började bygga upp ett omfattande program för samhällsansvar i verksamheten i slutet av 2017 och blev medlem i FIBS nätverk för företagsansvar och mångfaldsnätverk. Programmet för samhällsansvar gör arbetet kring samhällsansvaret systematiskt, stöder strategin och klargör tillvägagångssätten till exempel med hjälp av gemensamma etiska principer.

Ansvarsfullheten i kärnan av verksamheten

Foto: Eeva Mäkinen
Fram sidan foto: Janita Juvakka