Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa Metsähallitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, lakisääteisten tehtävien täyttäminen ja toiminnan jatkuvuus.

Toimintatapa

Riskejä hallitaan määritetyn riskienhallintaprosessin avulla. Metsähallituksen hallitus valvoo riskienhallinnan toimivuutta ja kattavuutta sekä vahvistaa riskienhallintapolitiikan. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa.

Pääjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnasta ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta. Riskienhallintapäällikkö omistaa riskienhallintaprosessin ja vastaa riskienhallinnan johtamisesta, kehittämisestä, ohjeistuksesta ja raportointimalleista sekä organisaation riskienhallinnan tukemisesta. Vastuualueiden ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat alueensa tai yhtiönsä riskienhallinnasta ja vaatimuksenmukaisuudesta.

Metsähallituksen suhtautuminen riskinottoon on maltillista. Riskien merkittävyyttä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja sen vaikutusten yhdistelmänä, ja niitä hallitaan siellä, missä ne syntyvät.Metsähallituksen toimintaan liittyvät riskit

Keskeiset riskit:

  • puun ja kiinteistöjen hintojen sekä menekin negatiivinen kehitys
  • julkisten hallintotehtävien tavoitteiden ja rahoituksen tasapainon heikkeneminen
  • yksittäisen vastuualueen päätöksenteko ja toiminnan Metsähallitukselle aiheuttama merkittävä haitta, jos niissä ei kyetä huomioimaan riittävästi Metsähallituksen kokonaisetua ja toisten vastuualueiden tavoitteita
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen riittävä huomioiminen Metsähallituksen toiminnassa


Merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät riskit:

  • luonnon monimuotoisuuden vaarantuminen Metsähallituksen toiminnan seurauksena
  • luontokohteiden kestävän käytön vaarantuminen kävijämäärien kasvaessa voimakkaasti
  • henkilöstön monimuotoisuuden vähäisyys ja epätasavertainen kohtelu
  • henkilöstön ja urakoitsijoiden työturvallisuuteen liittyvät riskit sekä mahdolliset puutteet yhteistyökumppaneiden toiminnan vastuullisuudessa.


Operatiiviset riskit:

  • luonnonolosuhteet ja tietojärjestelmien toimintaan liittyvät epävarmuudet


Lisäksi Metsähallituksen toiminnan arvostus, niin eräpalveluiden, virkistys- ja suojelutyön kuin metsätaloudenkin osalta, vaikuttaa toimintaedellytyksiin. Käynnissä olevien kehityshankkeiden onnistuminen vaikuttaa osaltaan toiminnan tuloksellisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.Riskienhallinta 2017

Riskienhallinta onnistui vuoden 2017 aikana pääosin hyvin, mutta joitakin parannuskohteita nousi esiin. Nämä liittyivät muun muassa henkilöstön osaamiseen sekä vaatimustenmukaisuuden ja ICT-ympäristön toiminnan varmistamiseen.

Vuonna 2017 panostettiin vuonna 2018 voimaan tulevan tietosuojasäädännön vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Talvella 2017 Utsjoella tuhopoltettiin luontotupa ja polttopuusuoja, mikä heikensi Metsähallituksen asiakaspalvelua ja toimintaedellytyksiä kyseisellä alueella.


Kuva: Jari Salonen