Johtamisperiaatteet

Metsähallitusta johdetaan ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena yleistehtävän mukaisesti huomioiden Metsähallitusta koskeva lainsäädäntö ja julkisten hallintotehtävien erityisasema.

Metsähallituksen ylimpänä toimielimenä toimii hallitus, joka huolehtii Metsähallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Metsähallituksen toimintaa johtaa ja kehittää sekä hallituksen päätösten toimeenpanosta huolehtii valtioneuvoston nimittämä toimitusjohtaja, jolla on pääjohtajan arvonimi. Toimitusjohtaja huolehtii myös Metsähallituksen operatiivisesta johtamisesta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla.

Metsähallituksen Julkisten hallintotehtävien yksiköstä vastaa luontopalvelujohtaja. Metsästystä ja kalastusta sekä erävalvontaa koskevista julkisista hallintotehtävistä vastaa Julkisten hallintotehtävien yksikössä erätalousjohtaja.

Hallituksen käsiteltäväksi vietävät asiat valmistellaan pääsääntöisesti johtoryhmässä, joka avustaa pääjohtajaa ja käsittelee pääjohtajan määräämät asiat. Johtoryhmän kokoonpanosta päättää pääjohtaja, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.

Sisäinen tarkastus
Metsähallituksessa sisäisen tarkastuksen toiminnan painopiste siirtyi vuoden 2018 alussa ostopalveluihin. Tarkastustoimien suunnittelua, hankintaa ja seurantaa hoitaa riskienhallintapäällikkö Metsähallituksen hallituksen tarkastusvaliokunnan tukena.Paikallista toimintaa ja yhteistyötä vahvistettiin

Metsähallitus vahvisti vuonna 2017 alueilla tapahtuvaa toimintaa ja yhteistyötä perustamalla alueelliset johtoryhmät Lappiin, Pohjanmaa–Kainuu-alueelle ja Etelä-Suomeen.

Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on Metsähallituksen kokonaisedun ja synergian varmistaminen sekä yksiköiden välinen yhteydenpito. Lisäksi johtoryhmät muodostavat Metsähallituksen yhtenäisen kannan ja varmistavat alueellisen näkökulman Metsähallituksen keskitetysti hoidetuissa lausuntoasioissa. Alueelliset johtoryhmät raportoivat sekä Metsähallituksen että vastuualueiden johtoryhmille.

Hallinto ja johtaminen

Metsähallituksen johtamis- ja hallintojärjestelmä

 
Kuva: Jari Salonen